Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DURUM BELGELERİ HK.

KARAR: İŞ DURUM BELGELERİ, DÜZENLENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BİR YIL SÜREYLE KULLANILABİLİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UY. II-106

“Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde yer alan “…İş durum belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere “iş durum belgesi” veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine “iş bitirme belgesi” düzenlenebilmesi için, mevcut iş durum belgesinin aslının idareye teslim edilmesi zorunludur.” hükmü gereğince yapım işlerinde diğer iş deneyim belgelerinden farklı olarak iş durum belgelerinin bir yıllık kullanım süresi olduğu ve son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere “iş durum belgesi” veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine “iş bitirme belgesi” düzenlenebilmesi için, mevcut iş durum belgesinin aslının idareye teslim edilmesinin zorunlu olduğu, yani başka bir deyişle, son kullanım tarihi dolan iş durum belgesinin kullanılmasının mümkün bulunmadığı söz konusu belgenin yeni bir belge ile değiştirilmesi gerektiği (“iş durum belgesi” veya geçici kabul yapılmış ise “iş bitirme belgesi”) düzenleme tarihinden itibaren bir yıl geçen belgelerin kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında iş durum belgelerinin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabileceğinin açık olarak hüküm altına alındığı, yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim belgesinin ihale tarihi itibariyle geçerli olması gerektiği, bahse konu iş durum belgesinin düzenlenme tarihinin 18.08.2020, başvuruya konu ihalenin 11.10.2021 tarihinde gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, iddia konusu yüklenici iş durum belgesinin ihale tarihi itibariyle son kullanım tarihinin dolduğu, idarece Ş… İnşaat Taah. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.-S… Müt. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin söz konusu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca başvuru sahibinin söz konusu belgenin eksiklik kapsamında tamamlatılabileceği iddiasına ilişkin olarak, idarelerce belgelerin zorunlu aslî unsurları dışında belgeyi düzenleyen kurum, kuruluşlardan kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, idarece iş durum belgesinin aslî unsuru olan “düzenlenme tarihi” dikkate alınmadan, belgenin iş bitirme belgesi olarak değerlendirilemeyeceği veya re’sen iş bitirme belgesi tamamlatılamayacağı, bu bağlamda iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”