Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ HACMİNE İLİŞKİN KRİTERLER HK.

KARAR: İŞ ORTAKLIĞI OLARAK İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDE; İŞ HACMİNE İLİŞKİN KRİTERLERİN, HER BİR ORTAK TARAFINDAN İŞ ORTAKLIĞINDAKİ HİSSESİ ORANINDA SAĞLANMASI ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-285

“… başvuru sahibinin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin toplam ciroyu gösteren gelir tablolarının İdari Şartname’nin 7.4’üncü maddesinde belirtilen kriterleri sağlamadığı iddiasının incelenmesi neticesinde;

İhale uhdesinde bırakılan Ö…  Ltd. Şti. – N…İş Ortaklığı’nın pilot ortağı olan Ö…  Ltd. Şti. tarafından, iş hacmini tevsik etmek üzere serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen ve anılan isteklinin 2019 ve 2020 yılları ile ilgili ciro tutarını gösteren ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu, söz konusu ciro tutarını gösteren belgelerde yer alan toplam tutarların İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesi uyarınca sağlaması gereken orana tekabül eden tutarı (6.480.000,00 TL x % 20 x %51 = 660.960,00 TL) sağladığı,

Diğer yandan, … mevzuat ve düzenlemelerinden, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun sunulmasının gerektiği, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanmasının zorunlu olduğu anlaşılmakta, bu çerçevede, anılan İş Ortaklığı’nın özel ortağı olan N… tarafından iş hacmini tevsik etmek üzere gelir tablosunun sunulmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin toplam cirosuna ilişkin olarak herhangi bir veriye ulaşılmadığı ve İdari Şartname’de istenen asgari yeterlik kriterini karşılamadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”