Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN İŞ VE MESLEK AHLAKINA AYKIRI DAVRANIŞI HK.

KARAR: İSTEKLİNİN DAVRANIŞININ İŞ VE MESLEK AHLAKINA AYKIRI BİR DAVRANIŞ OLUP OLMADIĞINA DAİR HER OLAY KENDİ ÖZGÜN KOŞULLARI İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMELİDİR VE BU HUSUSTA TAKDİR İDAREYE AİTTİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1407

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.8’inci maddesinde, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi için, söz konusu isteklinin davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu hususta takdirin idareye ait olduğu, yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesinin, ancak ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun bu idare tarafından ispat edilebilmesi halinde mümkün olabileceği açıklanmıştır.

İtirazen şikayete konu ihalenin Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği, idarece iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun değerlendirildiği ihalenin de aynı idare tarafından gerçekleştirilen 2021/416553 İKN’li “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Antakya İlçesine Bağlı Özel Eğitim Kurumları/Sınıflarında Okuyan 490 Öğrencinin 69 Araç ve 69 Rehber Personel İle 182 İş Günü Taşıma İşi” olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin 2022 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında sorunsuz taşıma hizmeti yapıldığı iddia edilmekte ise de, yukarıda yer verilen ceza tutanaklarının düzenlendiği tarihlerin 2022 Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin olduğu,

İdarece şikayete cevap yazısında yer verilen ve anılan istekli tarafından itirazen şikayet dilekçesinde yer verilen Maşuklu Barış Arslan İlkokuluna ilişkin tutulan tutanağın idarece ek bilgi-belge kapsamında gönderilen ceza tutanakları içerisinde yer almadığı, bu durumda idarenin şikayete verilen cevapta ifade ettiği Maşuklu Barış Arslan İlkokuluna ilişkin hususa dayanak bulunmadığı ancak idarece gönderilen ve yukarıda yer verilen diğer ceza tutanaklarının idarece tesis edilen işlem açısından idarenin takdir yetkisi kullanmasına engel teşkil etmediği,

Anılan istekli tarafından itirazen şikayet dilekçesinde yer verilen Narlıca Cumhuriyet İlkokulu taşıma işinin, 1’inci kısımda yer aldığı ve ihalenin 1’inci kısmının yüklenici M… G…’in uhdesinde yapıldığı hususuna ilişkin olarak yapılan incelemede, 2021/416553 İKN’li “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Antakya İlçesine Bağlı Özel Eğitim Kurumları/Sınıflarında Okuyan 490 Öğrencinin 69 Araç ve 69 Rehber Personel İle 182 İş Günü Taşıma İşi’ne ait birim fiyat teklif mektubu standart formu incelendiğinde, Narlıca Cumhuriyet İlkokulunun 1’inci grupta yer aldığı görülmüş olup, şikayete cevap yazısında da Narlıca Cumhuriyet İlkokulu için tutanak düzenlendiği ifadelerine yer verildiği görülmektedir.

Bununla birlikte, idarece gönderilen ceza tutanaklarından 25.02.2022 tarihli ve E-60881894-140-44392472 sayılı yazıdan söz konusu hususun Narlıca Atatürk Ortaokulu Müdürlüğünün 23.02.2022 tarih ve 44206215 sayılı yazısı ile ilgili olduğunun anlaşıldığı, anılan yazıda Narlıca Atatürk Ortaokulu için farklı araçla taşıma yapıldığına dair tutanak düzenlendiği anlaşılmış olup, Narlıca Atatürk Ortaokulu’nun yer aldığı 2021/416553 İKN’li ihaleye ait 2’nci grup taşıma işinin yüklenicisinin başvuru sahibi istekli olduğu anlaşıldığından ilgili tutanağın idarenin tespit ve değerlendirmelerinde dikkate alınabileceği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen inceleme ve tespitler doğrultusunda, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından O… Tur. Taş. Oto. Gıd. İletiş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin şikayet başvurusu üzerine başvuru sahibinin ihaleyi yapan idareye yükleniminde gerçekleştirdiği 2021/416553 İKN’li “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Antakya İlçesine Bağlı Özel Eğitim Kurumları/Sınıflarında Okuyan 490 Öğrencinin 69 Araç ve 69 Rehber Personel İle 182 İş Günü Taşıma İşi”ne yönelik inceleme başlattığı, yapılan inceleme sonucunda Ö… S… Taşımacılık Tur. Oto. Gıda Kır. Tem. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.ye işin yürütülmesi sırasında sözleşmesine uygun yapılmayan işlerle ilgili aykırılık tespitlerinin tutanaklara bağlanmak suretiyle ceza kesildiği bilgilerine ulaşıldığı, bu bilgiler dikkate alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin (f) bendi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 51’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.8’inci madde açıklamaları çerçevesinde başvuru sahibi Ö.. S… Taşımacılık Tur. Oto. Gıda Kır. Tem. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında işlem tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda anılan Kanun’un 10’ncu maddesinin f) bendine göre işlem gerçekleştirilebilmesi için ihaleye katılan isteklinin ihaleyi yapan idareye yüklenimde bulunduğu işe ilişkin idarece ihale tarihinden önceki beş yıl içinde kaldığı tespit ve ispat edilen iş ve meslek ahlakına aykırı fiillerde bulunulduğunun tespiti gerekmektedir. İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Tebliğ açıklaması çerçevesinde idare işlemine dayanak tutanakların iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda idarelerin takdir yetkisi bulunmaktadır.

Anılan Kanun’un 10’ncu maddesinin f) bendine göre işlem gerçekleştirilmesi hususunda re’sen veya şikayet başvurusu üzerine idarece tespit ve değerlendirme yapılabileceği, idarenin şikayete cevabında muhtelif tespit ve değerlendirmeler açıklanmakla birlikte yukarıda yer verilen Kurum yazısı üzerine idarece gönderilen yazı ekinde yer alan tutanaklar ile ceza uygulandığına ilişkin bilgilerin idarenin ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirme yapmasını mümkün kılar nitelikte olduğu, bahse konu tutanakların başvuru sahibinin yükleniminde ihaleyi yapan idareye gerçekleştirildiği ve tutanak tarihlerinin geriye doğru 5 yıllık süre içinde olduğu ve idarece tutanak altına alınan hususların iş ve meslek ahlakına aykırı fiil veya davranış olarak değerlendirilmesinin idareye bu hususta tanınan takdir yetkisi içinde bulunduğu anlaşıldığından idarece tesis edilen işlemin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”