Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ YÖNETME BELGESİ OLAN KİŞİ HK.

KARAR: İŞ YÖNETME BELGESİ OLAN KİŞİNİN BELGESİNİN KULLANILABİLMESİ İÇİN GERİYE DOĞRU BİR YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ OLARAK 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN YÜRÜTÜLMESİ KONUSUNDA TEMSİLE VE YÖNETİME YETKİLİ OLMAK ŞARTLARINI SAĞLAMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UY.I-963

“Ortaklık Tespit Belgesinde ortağın temsil ve yönetime ilişkin bilgilerinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarih ve sayısının 01.10.2019 tarihli ve 9920 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi olarak belirtildiği görülmüş olmakla birlikte ortağın şirketi temsil yetkisinin 10.05.2020 tarihinde sona erdiği, 01.02.2021 tarihinden itibaren ise tekrar şirketi temsile yetkili kılındığı, dolayısıyla standart formun ilgili cümlesindeki “…düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca İ… Anonim Şirketi’nin kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip olduğu ve bu sürede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu tespit edilmiştir.” ifadesinin dayanaktan yoksun olduğu, iş yönetme belgesi kullanılan kişinin belgesinin kullanılabilmesi için mevzuatın aradığı geriye doğru bir yıl boyunca kesintisiz olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olmak şartlarının sağlanamadığı, ayrıca ortaklık tespit belgesinde belge düzenleme tarihinin de bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan İ… A.Ş. tarafından Kuruma 27.07.2022 tarihli bir dilekçe ile ekinde 25 Temmuz 2022 tarihli ve 10624 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin sunulduğu, söz konusu gazetede “İlan Edilen Hususlar: Düzeltme İlanı 01.10.2019 tarih 9920 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 532 ve 533 nolu sayfalarında yayınlanan 25.9.2019 tarihli tescile ait ilan metninde; YENİ ATANAN TEMSİLCİLER başlığı altında imza yetkisi verilen D… B…’na ait yetki bitiş süresi sehven 10.5.2020 olarak yazılmış olup, doğru yetki bitiş süresinin 10.5.2022 tarihi olduğu hususu tashihen ilan olunur.” ifadelerine yer verildiği görülmüş olmakla birlikte; söz konusu düzeltme ilanının ihale tarihinden (08.04.2021) sonraki bir tarihte (25.07.2022) gerçekleştirildiği,

 

01.10.2019 tarihli ve 9920 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde D… B…’nun 1 yıl için ve 10.05.2020 tarihine kadar yönetim kurulu başkan vekili olarak temsile yetkili kılındığı ifade edilmiş olmakla birlikte, 25 Temmuz 2022 tarihli ve 10624 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “D… B…’na ait yetki bitiş süresi sehven 10.5.2020 olarak yazılmış olup, doğru yetki bitiş süresinin 10.5.2022 tarihi olduğu” ifadelerine yer verildiği, ancak 01.10.2019 tarihli gazetede D… B…’nun 1 yıl için şirketi temsile yetkilendirildiği açıkça ifade edilmesine rağmen 25 Temmuz 2022 tarihli gazetede sadece “10.5.2020 tarihinin sehven yazıldığı, söz konusu tarihin 10.5.2022 olması gerektiği”nin belirtildiği, 01.10.2019 tarihli gazete ile 1 yıl için temsile yetkili kılınan bir kişinin yetki süresinin 10.5.2022 tarihinde sona ermesi mümkün bulunmadığından gazetelerde yer alan ifadelerin birbiriyle çeliştiği, ayrıca anılan istekli tarafından (25 Temmuz 2022 tarihinden önce) 01.02.2021 tarihli ve 10257 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde D… B…’nun yetki süresine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığı ve anılan ortağın 19.01.2024 tarihine kadar şirketi temsile yetkili olduğu belirtilmiş olmakla birlikte, gazetede D… B…’nun yetki bitiş süresinin sehven 10.5.2020 olarak yazıldığını belirten bir ifadeye de yer verilmediği anlaşıldığından anılan ortağın geriye doğru bir yıl boyunca kesintisiz olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olmak şartlarını sağlamadığı anlaşılmıştır.”