Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ YÖNETME BELGESİNİN GEÇERLİ OLMASI HK.

KARAR: İŞ YÖNETME BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN İŞİN İLK SÖZLEŞME BEDELİNİN EN AZ % 80’İ ORANINDA FİİLEN GÖREV YAPMIŞ OLMAK ŞARTI SAĞLANAMADIĞINDAN İSTEKLİYE AİT İŞ YÖNETME BELGESİNİN GEÇERLİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1268

“… mevzuat hükümleri ve tespitler çerçevesinde, başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağı A…A.Ş.nin sunduğu iş yönetme belgesine konu işe dair ilk düzenlenen Ocak 2015 dönemine ilişkin 2.294.025.045 TL bedeli kapsayan Aylık Harcama ve Parasal Gerçekleşme Durum Raporu’nda İşletmeler Dairesi Başkanı olarak E… E…’in imzasının bulunduğu ancak söz konusu belgenin 28.05.2013 ile 31.01.2015 tarihleri olmak üzere yaklaşık 20 aylık dönemde yapılan işleri kapsadığı ve bahse konu belgenin ilki 19.06.2013-31.07.2013 tarihlerini kapsayan toplam 20 adet hakediş belgesi dayanak alınarak düzenlendiği ve söz konusu hakedişlerde E… E…’in imzasının yer almadığı, Personel Hareketleri Onay belgesi ve Memur Personel Sicil Özeti belgesinden anlaşıldığı üzere anılan kişinin 22.12.2014 tarihinde İşletmeler Dairesi Başkanı olarak atandığı ve 23.12.2014 ile 24.06.2016 tarihleri arasında bu unvanla görev yaptığı dikkate alındığında, ilk 18 hakediş belge döneminde anılan kişinin fiili olarak görev yapmadığı, zira göreve 23.12.2014 tarihinde başladığı belirlenmiş ve bu nedenle iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından “20 aylık dönemi kapsayan 2.294.025.045 TL tutarındaki Harcama Raporu’nun, E… E…’in proje kapsamında görev almadığı 19 aylık dönem minha edilerek tekrar hesap yapılmış (Ek-5) ve E… E…’in işin ilk sözleşme bedelinin %55,01’i oranında fiilen görev yaptığı görülmüştür” tespitiyle söz konusu iş yönetme belgesinin düzenlenme koşulu olan iş yönetme belgesi düzenlenmesi için işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartının sağlanamadığı gerekçesiyle E… E…’e ait iş yönetme belgesinin geçerli olmadığı nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”