Hakkakul Logo Beyaz

İŞÇİ SAYISI ÜZERİNDEN TEKLİF ALINAN İŞÇİLİK KALEMLERİNDE TUTARLAR VİRGÜLDEN SONRA İKİ ONDALIK BASAMAKLI SAYIDAN FAZLA OLACAK ŞEKİLDE VERİLEMEZ

Karar No : 2022/UH.I-1653

Karar Tarihi : 21.12.2022

İlgili Kanun No : 4734

“28.11.2022 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, elektronik ihale yöntemiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye 5 istekli tarafından teklif sunulduğu, S… Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen teklifin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihaleye teklif sunan diğer 4 isteklinin teklifinin ise geçerli teklif olarak belirlendiği, ihalenin 1.803.968,19 TL teklif veren A… Kurumsal Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi M… Temizlik İnsan Kaynakları Hizmetleri Ltd. Şti. ile E.. Film Yapım Prod. Med. Danış. Sos. Hiz. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 1.804.140,00TL tutarında eşit teklif verildiği, idare tarafından Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması başlıklı” 63’üncü maddesine göre yapılan puanlama neticesinde, başvuru sahibi M… Temizlik İnsan Kaynakları Hizmetleri Ltd. Şti.ne 3, E… Film Yapım Prod. Med. Danış. Sos. Hiz. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ise 2 puan verildiği, bu çerçevede başvuru sahibi isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdari Şartname … düzenlemelerinden, başvuruya konu ihalenin, “2023 Yılı Spor Kursları Hizmet Alımı İşi” olduğu,  ihale konusu iş kapsamında farklı spor branşlarında toplam 18.000 saat kısmi süreli spor kursu hizmet alımı yapılacağının düzenlendiği, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak spor eğitmenlerine brüt asgari ücretin %180 fazlası oranında kısmi süreli çalışma ücretinin verileceğinin düzenlendiği görülmüş ve ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, idare tarafından (asgari ücretin %180 fazlası oranında) işçilik hesaplama modülü kullanılarak saatlik asgari ücretin sözleşme ve genel giderler hariç 98,65 TL olarak hesaplandığı ve ihale dokümanına ait birim fiyat teklif cetvelinde 18.000 saat kurs verileceği dikkate alındığında, sözleşme ve genel giderler ile yüklenici karı da dahil edilerek toplam yaklaşık maliyet tutarının 1.909.232,64TL olarak hesaplandığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan A… Kurumsal Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde,  teklif edilen birim fiyatın virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde “100,220455TRY” olarak, söz konusu birim fiyatın 18.000 saat miktarıyla çarpılması sonucunda bulunan tutarın ise virgülden sonra iki hane olacak şekilde “1.803.968,19TRY” olarak hesaplandığı ve başvuruya konu ihaleye anılan istekli tarafından toplam  “1.803.968,19TRY”  tutarında teklif verildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2 ve 16.5.2.1’inci maddelerindeki açıklamalar uyarınca, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinde birim fiyatlar ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilemeyeceği, işçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla 1,00 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarların iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacağı, ayni veya nakdi ayrımı yapılmadan işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçiliğe bağlı tüm giderlerin sadece sonuç tutarlarının değil aynı zamanda birim fiyat tutarlarının da virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda ihale doküman düzenlemelerine ve bahse konu işin yaklaşık maliyet hesabına göre söz konusu işin salt işçilik ücretinden oluştuğu, dokümana ait birim fiyat teklif cetvelinde spor eğitmeni ücreti haricinde başkaca bir kalemin yer almadığı, dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinin sadece işçilik ücretinden oluştuğu anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyatın virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde yazılmasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2 ve 16.5.2.1’inci maddelerindeki mevzuata aykırı olduğu ve başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan A… Kurumsal Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”