Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞÇİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ GEREKEN SÜRE HK.

KARAR: İŞÇİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ GEREKEN SÜRE İLE HAKEDİŞİN ÖDENMESİ GEREKEN SÜRE BİRBİRİNDEN FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1711

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4735

“Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve 10 kısımdan oluşan “Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürülüğüne Bağlı Huzurevleri ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüklerinin 2023-2024  Dönemi ( 24 Aylık) Malzemeli Mamul Yemek” ihalesine ilişkin ihale dokümanı indirenlerin sayısının 64 olduğu anlaşılmaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42’nci maddesinde; hakediş ödemelerine ilişkin esaslar belirlenmiş olup sözleşme konusu hizmete ilişkin hakediş raporunun, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanıp bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılacağının hükme bağlandığı,

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesinde hakedişin tahakkuka bağlanması ve ödeme yapılması için öngörülen otuzar günlük süre ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun anılan hükümleri uyarınca işçi ücretlerini aylık dönemlerde ödeme yükümlülüğü dikkate alındığında işçi ücretlerinin ödenmesi gereken süre ile hakedişin ödenmesi gereken sürenin birbirinden farklılık göstermesinin her zaman mümkün olduğu hususu dikkate alındığında, Genel Şartnamede belirlenen usule göre, hakedişe konu dönemin ücreti henüz yükleniciye ödenmemişken, yüklenicinin işçi ücretlerini ödeme yükümlülüğü doğması mümkün olup isteklinin teklifini hazırlarken bu süreci dikkate alması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu nedenle, şikâyete konu ihalede yüklenicinin hak ediş alamamasını, cezalı almasını ya da geç almasını işçi ücretlerini süresi içinde ödememek için gerekçe gösteremeyeceğine ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın 36.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemelerinin yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediği, söz konusu düzenlemelerin sözleşmenin uygulanması esasına ilişkin olduğu ve isteklilerin tekliflerini oluşturmaları hususunda bir tereddüde yol açmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34’üncü maddesinde yer alan hükme göre işçi ücretlerinin ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde ödenmesine ilişkin hükme yer verildiği, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34’üncü maddesinin işçinin ücretinin ödenmesiyle ilgili koruyucu nitelikte genel bir hüküm olduğu düşünüldüğünde, idarece Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 161.2’nci maddesinde “Kanunda belirtilen mücbir sebepler hariç olmak üzere, bir veya birden fazla İşçiye ait aylık maaş ücretlerinin Sözleşmede belirtilen süre içerisinde ödenmediğinin tespiti halinde,” şeklinde işçi ücretlerinin ödenmesi ile ilgili yapmış olduğu özel düzenlemenin 4857 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesine aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”