Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞÇİLİK MALİYETİ ÜZERİNDE TEKLİF HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN İŞÇİLİK MALİYETİ İÇİN ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE TEKLİF VERMELERİNE ENGEL TEŞKİL EDEN BİR MEVZUAT DÜZENLEMESİ BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-247

“Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun şirketi temsilen yetkili şirket müdür tarafından kaşelenip imzalandığı, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunmadığı, birim fiyat teklif cetvelinin işçilik kısımlarında virgülden sonra üç haneli teklifler ve çarpımların bulunmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan, … mevzuat hükümlerinde asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin dikkate alınması gerektiği belirtilmekle birlikte, isteklilerin işçilik maliyeti için asgari ücretin üzerinde teklif vermelerine engel teşkil eden bir mevzuat düzenlemesi bulunmamaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”