Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞÇİLİK MALİYETİNE İLİŞKİN TEKLİF HK.

KARAR: BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE İŞÇİLİK MALİYETİNE İLİŞKİN TEKLİF EDİLEN FİYATLAR İHALE DOKÜMANI UYARINCA HESAPLANMASI GEREKEN TUTARIN ALTINA OLDUĞUNDAN TEKLİFLER İHALE DOKÜMANINA UYGUN OLARAK VERİLMEMİŞTİR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1104

“Başvuruya konu ihalede, isteklilerce ihale konusu iş kapsamında 36 ay süreyle tam zamanlı olarak çalıştırılacak 1 (bir) personele ilişkin tekliflerin İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler esas alınarak hazırlanması gerektiği, ihale dokümanında personele ödenecek ücret bakımından bir alt sınır belirlemesi yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli olan G… Anonim Şirketi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde (teklif verme tarihi: 01.07.2022), “Laboratuvar Destek Personeli-Yol Parası Dahil (Brüt asgari ücretin %50 fazlası)” iş kalemi için teklif edilen tutarın 355.354,20 TL olduğu, başvuru sahibi D…Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde (teklif verme tarihi: 03.07.2022), “Laboratuvar Destek Personeli-Yol Parası Dahil (Brüt asgari ücretin %50 fazlası)” iş kalemi için teklif edilen tutarın 357.372,36 TL olduğu, her iki istekli tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin teklif edilen tutarın ihale tarihinde (04.07.2022) geçerli olan asgari ücret esas alınarak hesaplanması gereken sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan G…Anonim Şirketi ve başvuru sahibi D… Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik maliyetine ilişkin teklif edilen fiyatların ihale dokümanı uyarınca hesaplanması gereken tutarın altında olduğu, anılan isteklilere ait tekliflerin ihale dokümanına uygun olarak verilmediği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”