Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞÇİLİK MALİYETLERİNE İLİŞKİN FİYAT FARKI HK.

KARAR: PERSONEL SAYISININ BELİRLENDİĞİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİNİN TAMAMININ İDAREDE KULLANILDIĞI HİZMET ALIMLARINDA İŞÇİLİK MALİYETLERİNE İLİŞKİN FİYAT FARKI DEĞERLERİ İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLMELİDİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-139

“… mevzuat düzenlemeleri uyarınca bir hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı olarak nitelendirilebilmesi için çalıştırılacak personelin ihale dokümanında belirlenmiş olması, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılacak olması, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluşması ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımı niteliğine sahip olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 (…) ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihale konusu işin “24 Ay Süreyle Evde Bakım” hizmet alımı işi olduğu, anılan ihalede 66 personelin idarede tam zamanlı çalışacağı, ayrıca ihale konusu işte 20 aracın da çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, ihale dokümanında söz konusu personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede kullanılacağına ilişkin olarak düzenleme yapıldığı görülmektedir. Diğer yandan, idare tarafından gönderilen yaklaşık maliyetin oluşturulmasına esas belgelerde, toplam yaklaşık maliyetin içerisinde işçilik oranın “0,62” olduğu, bu itibarla ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı anlaşılmaktadır.

Hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplamasının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesindeki formüllerde yer alan a1 katsayısı, haftalık çalışma saatlerinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını; a2 katsayısı, haftalık çalışma saatlerinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranını, b1 katsayısı, akaryakıtın ağırlık oranını, b2 katsayısı malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını, c katsayısı ise makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil etmektedir.

İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında yürürlükte bulunan Fiyat Farkı Kararnamesi’nin Uygulanacağı belirtilmişse de, bahse konu Şartname maddesinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinde belirtilen b1, b2 ve c1 katsayı değerlerine yer verilmiş, ancak a1 ve a2 katsayılarına ilişkin olarak ise herhangi bir değer öngörülmemiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 81’inci maddesinden, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktır.

Bu bağlamda, inceleme konusu ihalede 66 adet personel çalıştırılması gerektiği ve ihale dokümanında söz konusu personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede kullanacağına ilişkin net ve açık bir düzenlemede bulunulduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda; ihale dokümanında a1=0 olarak belirtilen katsayının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’da haftalık çalışma saatlerinin tamamı idarede kullanan işçiliklerin ağırlık oranı olarak belirtilen a1 katsayısını ifade ettiğinin açık olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar incelendiğinde, fiyat farkı hesaplama formülünde yer alan girdilere ilişkin katsayıların sıfırdan (0) farklı olmasını zorunlu kılacak herhangi bir hüküm bulunmadığı anlaşılmakla birlikte, inceleme konusu ihalede 66 adet personel çalıştırılması gerektiği ve ihale dokümanında söz konusu personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede kullanacağına ve bu giderin teklif fiyata dâhil olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, fiyat farkı hesaplamasına ilişkin olarak ihale dokümanında belirtilen a1 katsayısına yönelik idarece herhangi bir değer öngörülmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”