Hakkakul Logo Beyaz

İŞİN ESAS İTİBARİYLE KAMUYA TAAHHÜT EDİLEN BİR İŞ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ DURUMDA İŞ DENEYİMİ SÖZLEŞME, FATURA VE EKİ BELGELER İLE TEVSİK EDİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1169

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43, 44 ve 47’nci maddeleri incelendiğinde: iş deneyim belgelerinin Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumlan hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı, bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenleneceği, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde ise iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu deneyimin tevsiki için sözleşme ve eki diğer belgeler kullanılarak tevsik işleminin gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesi uyarınca belediyelerin mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar… hizmetlerini yapmak ve yaptırmak hususunda görevli ve sorumlu kılındıkları açık olup, bir kamu hizmeti kapsamı dışında kentsel düzeyde temizlik ve katı atık hizmetlerinin özel sektör gerçek ve tüzel kişileri tarafından gerçekleştirilmesinin de mümkün olmadığı belirlenmiştir.

 

Yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, sözleşme hükümleri, sözleşmeye konu işin kapsamı ve araçların niteliği çerçevesinde işin esas itibariyle kamuya taahhüt edilen bir iş kapsamında gerçekleştirildiği, böyle bir durumda kamu ihale mevzuatı uyarınca iş deneyiminin sözleşme, fatura ve eki belgeler ile tevsik edilemeyeceği, usulüne uygun şekilde yüklenici iş bitirme ve alt yüklenicilik ilişkisi çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin ve sunulmasının zorunlu olduğu, uyuşmazlığın çözümü için sözleşme tarafı ile yapılan yazışmada da sözleşme konusu işin belge düzenlemeye yetkili bir kurum veya kuruluşa gerçekleştirilmediğine, özel sektöre taahhüt edilen bir iş kapsamında bulunduğuna ilişkin beyanı dışında herhangi bir belge ortaya konulamadığı görülmüştür.

 

İncelenen ihalede iş deneyimini tevsik amacıyla A…A.Ş. tarafından sunulan belgelerin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”