Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞLETME KAYIT BELGESİNDEKİ ADRES HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATINDA İŞLETME KAYIT BELGESİNDEKİ ADRES İLE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDEKİ ADRESİN AYNI OLMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE BİR HÜKÜM YOKTUR.

KARAR NO : 2023/UH.II-25

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Başvuruya konu ihalenin Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından açık ihale usulü ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “İlçe Birimlerine 2023 Mali Yılı Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesi olduğu, söz konusu ihalede toplam 4 adet ihale dokümanı edinildiği, ihalenin itirazen şikayete konu edilen 1’inci kısmına 2 isteklinin teklif verdiği, ihalenin itirazen şikayete konu edilen 1’inci kısmının E… Gıda Taşımacılık Tekstil Kırtasiye Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Ş… Elektrik Nakliyat İnşaat Tarım Orman Hayvan Ürünleri Hazır Yemek Gıda Temizlik Madencilik Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.nin anılan kısımda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendi kapsamında, istekliye ait ihale tarihi itibarıyla geçerliliğini yitirmemiş 5996 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesine dayanılarak düzenlenen İşletme Kayıt Belgesinin beyan edilmesinin istenildiği, söz konusu düzenlemede beyan edilecek İşletme Kayıt Belgesinin faaliyet konusuna ilişkin herhangi bir sınırlandırma yapılmadığı, bu kapsamda ihaleye katılan isteklilerin ihale konusu işte yeterlik kriteri olarak beyan edecekleri “İşletme Kayıt Belgesi”nin faaliyet konularına ilişkin olarak anılan Şartname’de düzenleme yapılmaması sebebiyle, ihaleye katılan isteklilerin İşletme Kayıt Belgesini beyan etmelerinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda yapılan incelemede, ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan istekli E… Gıda Taşımacılık Tekstil Kırtasiye Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” bölümünde Kahta Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen “TR-02-K-000582” sayılı işletme kayıt belgesinin “süresiz” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi internet sitesi üzerinden, anılan istekli tarafından beyan edilen işletme kayıt belgesine ilişkin olarak yapılan sorgulama neticesinde, söz konusu belgenin “Kayıtlı/onaylı gıda işletmeleri listesi”nde yer aldığı, dolayısıyla aktif durumda olduğu, işletmenin adı/ticaret unvanının “E… Mutfak” işletme adresinin ise “K…. Mah. El-K… Caddesi No: … Kahta Merkez Kahta – Adıyaman / Türkiye” olduğu, işletme faaliyetinin “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama neticesinde anılan istekliye ait 21.12.2020 tarih ve 10228 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirket ticaret merkezinin “K… Mah. El-K… Caddesi No: … Kahta/Adıyaman” olarak (ihale tarihi itibarıyla son yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi’nde de aynı bilgiler yer almaktadır.) belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Anılan istekliye ait birim fiyat teklif cetvelinde adres bilgisinin “K… Mah. El-K… Caddesi … Adıyaman” olarak belirtildiği, dolayısıyla işletme kayıt belgesinde belirtilen adresin birim fiyat teklif cetveli ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde aktarılan adreslerle uyumlu olduğu görülmüştür.

 

mevzuat düzenlemeleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi tarafından işletme kayıt belgesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği, yapılan sorgulama neticesinde söz konusu belgenin ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olduğu ve belgenin pasif durumda olmadığı,

 

Ayrıca Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Kayıt usul ve esasları” başlıklı 6’ncı maddesinin dördüncü bendinde yer alan hükümde işletme kayıt belgesinin üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerli olduğunun belirtildiği ve işletme adresinin firmanın merkezine ait adres olması gerektiğine dair bir düzenlemeye yer verilmediği, kamu ihale mevzuatında da işletme kayıt belgesindeki adres ile Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki adresin aynı olması gerektiği yönünde bir hüküm olmadığı anlaşılmıştır. Kaldı ki teklif dosyasında sunulan anılan istekliye ait işletme kayıt belgesi üzerinde yer alan merkez adresin birim fiyat teklif cetvelinde ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan adreslerle uyumlu olduğu, dolayısıyla aktarılan tespit ve değerlendirmeler kapsamında itirazen şikayete konu edilen işletme kayıt belgesinin E… Gıda Taşımacılık Tekstil Kırtasiye Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlendiğinin açıkça anlaşıldığı,

 

Buna ek olarak yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde isteklilerin faaliyet konusuna ilişkin herhangi bir sınırlandırma getirilmediği, anılan maddede ihaleye teklif veren isteklilerin sadece işletme kayıt belgesi sunmaları gerektiği düzenlenmiş olup, yapılan incelemede E… Gıda Taşımacılık Tekstil Kırtasiye Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7’nci maddesindeki düzenlemeye uygun İşletme Kayıt Belgesi sunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”