Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞLETME ONAY BELGESİ HK.

KARAR: İŞLETME ONAY BELGESİ; ÜZERİNDE YAZILI OLAN TİCARET UNVANI, GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ, İŞLETME ADRESİ VE FAALİYET KONUSU İÇİN GEÇERLİ OLUP BU BİLGİLERDEN HERHANGİ BİRİNİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA GEÇERLİLİĞİNİ KAYBEDER

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. I-118

“İhale dokümanının incelenmesinden, isteklilerin ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen belgelerden olan “Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi”ne ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, söz konusu belgelerin ihale tarihi itibariyle geçerli olması gerektiği anlaşılmıştır.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “İşletme onay belgesinin ve numarasının geçerlilik şartları” başlıklı 9’uncu maddesi uyarınca işletme onay belgesinin; üzerinde yazılı olan ticaret unvanı, gerçek veya tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerli olduğu, bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda işletme onay belgesinin geçerliliğini kaybettiği, dolayısıyla işletme kayıt belgelerinde bir geçerlilik tarihinin belirtilmediği; gıda işletmecisinin, değişiklik durumlarında gerekli bilgi ve belgelerle birlikte işletme onay belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek üç ay içerisinde yetkili mercie başvurması ve yetkili mercinin de uygun görmesi durumunda onay belgesini yeniden düzenlemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne ait resmi internet sayfası “http://ggbs.tarim.gov.tr” adresinden yapılan sorgulama neticesinde, söz konusu işletme kayıt belgelerinin geçerli olduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, anılan tüm istekliklerin yeterlik bilgileri tablolarında işletme kayıt belgesine ilişkin bilgilerin gerektiği şekilde beyan edildiği, daha sonraki aşamada beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesi kapsamında ihale üzerinde bırakılan istekli olan F… Anonim Şirketi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan F… Ltd. Şirketi tarafından sunulan işletme kayıt belgelerindeki bilgilerin yeterlik bilgileri tablolarında beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu ve Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’nde kayıtlı olan söz konusu belgelerin geçerli olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”