Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞLETMELERİN KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ HK.

KARAR: İŞLETMELERİN ÜRETİM GÜCÜNÜ GÖSTEREN KAPASİTE RAPORLARI TOBB TARAFINDAN BELİRLENEN ESASLAR ÇERÇEVESİNDE ODALAR TARAFINDAN DÜZENLENİR.

KARAR NO : 2014/3908

KARAR TARİHİ : 02.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

(Danıştay 13. Dairesi)

Anılan mevzuat hükümleri birlikte dikkate alındığında, işletmelerin üretim gücünü gösteren kapasite raporlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Odalar tarafından düzenleneceği ve bu raporların Birlikçe onaylanacağı, Birlikçe onaylanmış kapasite raporlarında işletme bilgilerine ilişkin değişikliklerin Birliğin izni doğrultusunda odalarca yapılacağı, Birliğin izni olmaksızın yapılacak değişikliklerin geçersiz olduğu, kapasite tespiti yapılırken tesisin günde 8 saat, yılda 300 gün çalıştığının kabul edildiği, ancak teknolojik sebeplerden ötürü günde 24 saat (üç vardiya) üzerinden kapasite tespiti yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Ç. Bakanlığı K. Bölge Müdürlüğü tarafından söz konusu iş yerinde günde üç vardiya çalışıldığı tespit edilmekle birlikte, kapasite raporuna konu tesiste vardiya sisteminin uygulanması hâlinde, bu durumun yeni bir kapasite raporunun düzenlenmesini gerektirmediği gibi, kapasite raporlarının vardiya sayısı dikkate alınarak düzenlenmediği, bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu iş yerinde günde üç vardiya çalışıldığı tespitine dayanılarak yapılan kapasite artışının herhangi bir dayanağı ve geçerliliğinin bulunmadığı, bir başka anlatımla, ihale konusu işte yeterlik kriteri olarak aranan hususun fiili üretim miktarı değil, “kapasite” olduğundan ve mevzuata göre tespit edilen miktarın esas alınması gerektiğinden, başvuru sahibi olan A. A.Ş.’nin teklifinin ihale tarihi itibarıyla ihale konusu işte gerekli olan kapasiteyi sağlayamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.