Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME KONUSU İŞTE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU HK.

KARAR: İŞYERİNDE, İŞİN BAŞLAMASINDAN KABUL BELGESİNİN VERİLMESİNE KADAR SÖZLEŞME KONUSU HİZMET İŞİNİN KORUNMASINDAN YÜKLENİCİ SORUMLUDUR

KARAR NO : 2022/UH.II-1664

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… mevzuat düzenlemeleri incelendiğinde; işyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olacağı, istekliler tarafından ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken sigorta giderlerinin, tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” maddesi kapsamında teklif fiyatına dâhil edileceği, ihale dokümanında iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasının ayrıca istendiği durumlarda sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmesi gerektiği, sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiğinin kabul edileceği, sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde ise, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği kabul edilmek suretiyle tekliflerin değerlendirileceği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 21’inci maddesinde, iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluğun Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 19’uncu maddesinde düzenlenen esaslar dâhilinde yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, Sözleşme Tasarısı’nın 21.2’nci maddesinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmediği, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dâhil giderler kapsamında sigorta ve kasko giderlerine yer verildiği, bu durumda kiralanacak araç cins ve sayılarının belirli olduğu ve ilgili mevzuatı gereği zorunlu olarak yaptırılması gereken sigorta maliyetinin hesaplanabileceği, aynı şekilde kasko olarak türü belirtilen sigorta maliyetinin ise kapsam ve limiti belirtilmediğinden ilgili mevzuatında belirlenen asgari limitler dahilinde hesaplanmasının istenildiği, buna ek olarak yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı durumlarda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 19’uncu maddesinde yer alan açıklamalar kapsamında işlem tesis edilmesi gerektiği, ayrıca Teknik Şartname’nin 23’üncü maddesinde aktarılan düzenlemelerin yüklenicinin ihale konusu işe başlamasından önce ve ihale süreci içerisindeki yükleniciden kaynaklanan trafik idari para cezası ve/veya HGS/OGS ücretli otoyol ve köprü geçiş ihlali v.b. gibi her türlü idari para cezalarına yönelik olduğu, idare tarafından verilen talimat doğrultusunda ücretli otoyol ve köprülerden geçiş yapılması durumunda söz konusun bedelin idare tarafından karşılanacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”