Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİ HAKKINDA VERİLEN YASAKLAMA KARARI HK.

KARAR: SERMAYENİN YARISINDAN FAZLA HİSSESİNE SAHİP OLMAYAN  KİŞİ HAKKINDA VERİLEN YASAKLAMA KARARI ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKET İÇİN UYGULANMAZ.

KARAR NO : 2011/1819

KARAR TARİHİ : 18.10.2011

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 58

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

Olayda, dava konusu Mardin Doğal Gaz Boru Hattı ÇED  Raporu hazırlanması işi ihalesine  ilişkin olarak,  06.05.2010 tarihli Ankara 57.  noteri tarafından düzenlenen vekaletnamede M.Ş.’ye Ç. Mühendislik Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ltd. Şti. adına  şirketin %50 hissesine sahip ortağı ve Müdürü S.H tarafından  vekalet verildiği, idarece Kamu İhale Kurumundan talep edilen teyit belgesinde S.H hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 04.02.2008 tarihinde kamu davası açıldığının anlaşılması üzerine, davacı şirketin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı irat kaydedildiği görülmekte ise de, davacı şirketin %50 ortağı ve temsile  yetkili müdürü S.H hakkında 04.02.2008 tarihinde kamu davası açılmış olması, 4734 sayılı Kanun‘un 58. ve 59. maddelerinde hüküm altına alınan, kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı ile hakkında kamu davası açılmasına karar verilenlerin, yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağına ilişkin yaptırımların kapsamının Kamu İhale Genel  Tebliği’nde yapılan düzenleme ile genişletilerek Kanunla düzenlenmeyen geçici  teminat irat kaydedilmesi kuralının, yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliğiyle getirilmesine hukuken olanak bulunmadığı gibi, 4734 sayılı Kanun’da haklarında ihalelere  girme yasağı bulunanların, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde sermayesinin yarısından  fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da ihalelere katılma yasağının uygulanacağı hükme   bağlanmış olduğundan, anılan Kanunda hakkında ihalelere katılma  yasağı bulunan şirket ortağının sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olmaması halinde, sermaye şirketinin, ortağı hakkında uygulanan yasaklamanın devam ettiği süre içerisinde ihalelere katılamayacağı yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip olmayan  ortağı hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi nedeniyle yargılama sonuna kadar  Kanun kapsamanda yer alan  kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağına ilişkin yaptırımın ortağı olduğu şirket için uygulanamayacağı açık olup, davacı şirketin % 50 ortağı ve temsile yetkili  müdürü  S.H hakkında 04.02.2008 tarihinde  kamu davası açılmış olması nedeniyle Kanundan doğan yasaklılık halinin davacı sermaye şirketinin ihalelere katılmasına engel teşkil etmeyeceği   anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı…