Hakkakul Logo Beyaz

İSTEKLİ OLABİLECEKLER YETERLİK BAŞVURULARININ VEYA TEKLİFLERİN SUNULMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALENİN SONUÇLANDIRILMASINA İLİŞKİN İDARİ İŞLEM VEYA EYLEMLERİ BAŞVURU KONUSU YAPAMAZ

Karar No : 2022/UH.II-1443

Karar Tarihi : 23.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

“… mevzuat hükmüne göre istekli olabileceklerin ihale dokümanının verilmesi, ihale ilanında veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzlukları başvuru konusu yapabileceği; isteklilerin ise yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemleri başvuru konusu yapabileceği açıktır.

Uyuşmazlığa konu ihalede anılan mevzuat hükmüne göre istekli olabileceklerin ihale dokümanının verilmesi, ihale ilanında veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzlukları başvuru konusu yapabileceği ancak yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemleri başvuru konusu yapamayacağı, zira tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemleri şikayete konu edebilmek için ihaleye teklif sunarak istekli sıfatını haiz olmak gerektiği, başvuru sahibinin 29.09.2022 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı ancak ihaleye teklif sunmadığı, daha açık bir ifadeyle başvuru sahibinin istekli sıfatını kazanmadığı, yaklaşık maliyetin tutarının ne olduğu bilgisinin ihale tarih ve saatinden önce bilinmesinin mümkün olmaması sebebiyle yaklaşık maliyete ilişkin itirazların ihaleye teklif sunmayan istekli olabilecekler tarafından yapılamayacağı, söz konusu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin yaklaşık maliyete itiraz edemeyeceği, bu bakımdan söz konusu iddianın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”