Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİ TARAFINDAN BİRDEN FAZLA TEKLİF VERİLMESİ HK.

KARAR: BİR İSTEKLİ TARAFINDAN KENDİSİ VEYA BAŞKALARI ADINA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, ASALETEN YA DA VEKÂLETEN BİRDEN FAZLA TEKLİF VERİLMESİ YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR ARASINDADIR

KARAR NO : 2022/UY.II-1458

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 17

“… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde, aynı Kanun’un 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin ihale dışı bırakılacağı düzenlenmiş, anılan Kanun’un 17’nci maddesinde ise, ihalelerde hangi fiil ve davranışlarda bulunmanın yasak fiil veya davranış olduğu sayma suretiyle hükme bağlanmıştır. Buna göre, isteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak ile alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif verilmesi yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmış olup, bu yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında anılan Kanun’un dördüncü kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı açıklanmıştır.

Yapılan değerlendirmede, basiretli tacir sıfatını haiz olması gereken başvuru sahibinin ikinci birim fiyat teklif mektubunun sehven teklif dosyasına konulduğuna ilişkin açıklamasının uygun bulunamayacağı anlaşılmış olup, teklif dosyası kapsamında iki adet birim fiyat teklif mektubu sunan başvuru sahibine ait teklifin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve/veya (d) bendi kapsamında değerlendirilerek değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibi istekli hakkında idarece başlatılan yasaklama işlemine yönelik yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından hakkında yapılacak olan yasaklama işleminin de itirazen şikâyet dilekçesine konu edildiği tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi kapsamında tesis edilen bir işlem olarak yasaklama kararının niteliği ve bu işlemin denetiminin Kanun’un 53’üncü maddesinde Kurumun görev alanında sayılmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibi hakkında başlatılan yasaklılık işlemlerine ilişkin talebinin incelenmesi hususu bakımından Kurumun görev ve yetkisinin bulunmadığı, anılan karara karşı İdare Mahkemelerinde dava açılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”