Hakkakul Logo Beyaz

İSTEKLİ TARAFINDAN İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK ETMEK ÜZERE BEYAN EDİLEN İŞ DENEYİM BELGESİNİN İHALE KONUSU İŞE UYGUN OLAN KISIMLARININ AYRIŞTIRMA YAPILMASI SONUCUNDA İHALEDE İSTENİLEN ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARINI SAĞLAMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1064

“… İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu kapsamda başvuru sahibi istekli tarafından bahse konu ihaleye 1.008.000,00TL teklif edildiği, bu çerçevede anılan istekli tarafından karşılanması gereken asgari iş deneyim belge tutarının 504.000,00 TL (1.008.000,00TL x %50) olması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Ayrıca EKAP üzerinden KİK belge güncelleme modülü kullanılarak yapılan güncelleme sonucunda anılan istekliye ait alt yüklenici iş bitirme belgesinin ayrıştırılmış güncel belge tutarının 283.122,49 TL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde anılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere beyan edilen iş deneyim belgesinin ihale konusu işe uygun olan kısımlarının ayrıştırma yapılması sonucunda ihalede istenilen asgari iş deneyim tutarını sağlamadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”