Hakkakul Logo Beyaz

İSTEKLİ TARAFINDAN İŞ DENEYİMİNİ TEVSİKEN SUNULAN ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGESİ, İHALE KONUSU İŞE VEYA İDARECE BELİRLENEN BENZER İŞ TANIMINA UYGUN OLMADIĞI TAKTİRDE İHALEDE KULLANILAMAZ

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-703

“İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinde, alt yüklenici D… Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen işlerin araç/iş makinası kiralanmasından ziyade personel çalıştırması ile evsel nitelikli atıkların toplanması araçlara yüklenmesi ve transfer istasyonuna nakledilmesi, özel konteynerlerden evsel nitelikli atığın toplanması, araçlara (en az 18m3) yüklenmesi ve tranfer istasyonuna nakledilmesi, beton ve her nevi asfalt yolların 5,5 m3 hacimsel atık taşıma kapasiteli hidrostatik tip yüksek basınçlı su ile yıkamalı ve kar küreme bıçaklı vakumlu yol süpürge aracı ile süpürülmesi işi olduğu, bir diğer anlatımla alt yüklenici tarafından özel olarak araç/iş makinesi kiralama işlerinin gerçekleştirilmeyip belgeye konu işlerin bir bütün halinde organize olarak gerçekleştirildiği, alt yüklenici tarafından gerçekleştirilen işler ile araç/iş makinesi kiralama işlerinin birbirinden farklı nitelikte olduğu, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmediği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından da benzer özellikler taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, aktarılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu iş veya idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı gibi ihale konusu iş veya idarece belirlenen benzer iş bağlamında ayrıştırılabilir nitelikte de olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Öte yandan, başvuru sahibi isteklinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş deneyim belgesinin mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak düzenlendiği yönündeki iddiasının belgeyi düzenleyen Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ile yazışma yapmak suretiyle açıklığa kavuşturulacağı anlaşılmakla birlikte başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan  alt yüklenici iş bitirme belgesinin yukarıda yapılan tespit ve açıklamalar çerçevesinde ihale konusu işe veya idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle başvuruya konu ihalede kullanılamayacağı,  diğer taraftan ihalenin de  27.04.2022  tarih ve 2022/UH.II-542 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile iptal edildiği   hususları bir arada değerlendirildiğinde  gelinen aşamada  usul ekonomisi açısından ilgili idare ile ayrıca bir yazışma yapılmasına ve düzeltici işlem belirlenmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”