Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİ TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN BEDEL HK.

KARAR: İSTEKLİ TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN BEDELİN HESAPLANAN ASGARİ MALİYET BEDELİNİN ÜZERİNDE OLMASI DURUMUNDA TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR.

KARAR NO : 2015/125

KARAR TARİHİ : 19.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden; B. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 12.12.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “SGK B. İl Müdürlüğü Sürücü ve Teknik Personel” ihalesine 6 firmanın teklif verdiği, yaklaşık maliyetin 513.190,82 TL + KDV olarak belirlendiği, davacının 498.245,52 TL + KDV teklif verdiği, ihale komisyonunca ihalenin davacıya bırakılmasına oybirliği ile karar verildiği, en avantajlı ikinci teklif sahibi T. Grup Taah. Hizmetleri Dış Tic. Ltd. Şti.nin 16.12.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvuru üzerine dava konusu kararın tesis edildiği, kararın iptali için bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Mahkememiz’in 26.11.2014 tarihli ara karan ile davalı Kurum’dan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaklaşık maliyet tutarı olarak belirlenen 498.238,91 TL’nin nasıl bulunduğunun işlem sırası gözetilerek, açık, anlaşılır ve anlatımlı şekilde izahını gösteren ve ilk olarak belirlenen 498.243,51 TL ile farklılığa sebep olan unsurlarının açıklanması istenilmiş, davalı idarece ve Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan hesaplamalar dosyamıza ibraz edilmiştir.

Olayda; davalı idarece yapılan hesaplamanın e-kap üzerinde yer alan hesaplama modülü esas alınarak yapıldığı, bu modüle göre yapılan hesaplamalarda, Sosyal Güvenlik Kurumu e-bildirge ekranından yapılan bildirimler sonucu oluşan tahakkuk ekranında yer alan sigorta primine esas kazancın dikkate alınmadığı, Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülünde sadece bir işçi için hesaplama yapılarak % 3 sözleşme gideri eklendiği buna mukabil Sosyal Güvenlik Kurumu e-bildirge e-şifreleriyle işverenlerce yapılan bildirimlerde tahakkuk ekranından toplam işçi sayısının bir aylık sigorta primine esas kazancının hesaplandığı, bir aylık sigorta primine esas kazancın toplamına istisna tutarları eklendikten sonra bulunan tutara % 3 sözleşme gideri eklendiğinde Kamu İhale Kurumunun işçilik hesaplama modülünden farklı bir rakam ortaya çıktığı, bununla birlikte bir aylık toplam tahakkuk tutarı ile toplam süre olan 12 ayın çarpımından önce veya sonra dahi % 3 sözleşme giderleri hesaplamasında farklılıklar meydana geldiği, Kamu İhale Kurumu’nun bu hususu göz ardı etmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu ile Kamu İhale Kurumu’nun sigorta primine esas kazancın hesaplanmasında ve toplam işçilik maliyetinde farklılıklar meydana geldiği, hesaplama yöntemleri arasındaki bu farklılıklar nedeniyle Kamu ihale Kurumunun işçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamada işçilik maliyetinin normalden daha fazla çıkmasına neden olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, işçilik maliyetinin hesaplanması ve primlerin tahakkuku hususunda uzman olan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan hesaplamalarda davaya konu ihalede asgari maliyet bedelinin 498.243,51 TL olduğunun bildirildiği, davacı tarafından teklif edilen 498.245,22 TL bedelin hesaplanan asgari maliyet bedelinin üzerinde olduğu anlaşıldığın dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.