Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİDEN İSTENİLEBİLECEK BELGELER HK.

KARAR : İDARELERCE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI ÖNCESİNDE İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİDEN İSTENİLEBİLECEK BELGELER BELİRLİDİR

KARAR NO : 2023/UH.I-33

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

“İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden şikâyete konu ihalenin Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen personel taşıma yardımcı ofis destek hizmet alımı işi olduğu, ihalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle ve elektronik ortamda teklif alınarak açık ihale usulü ile 16.12.2022 tarihinde gerçekleştirildiği, işin (bir) yıl süreli, 7 adet midibüs ile 5.700 sefer fabrika ile şehir (içi) arası personel taşıma hizmeti alımı olduğu, ihalede (6) adet ihale dokümanı indirildiği, (4) isteklinin ise ihaleye teklif verdiği, 16.12.2022 tarihli kesinleşen ihale kararı ile Uşak O… Tur. Sey. Taş. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Ö… Yedek Parça Oto. Petr. Ürün. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir. 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde midibüslere ait “Motorlu Araç Tescil Belgeleri”, “Motorlu Araç Trafik Belgeleri”, “Zorunlu Mali Sorumluluk(Trafik) Sigorta Poliçeleri”, “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçeleri” ve “Motorlu Taşıt Egsoz Emisyon Ruhsatları”, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen yetkili kurumlarca tanzim edilip onaylanmış “Özel Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesi (Ek-1)” ve “Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi (Ek-1/A)”, Belediyelerce veya İl-İlçe Trafik Komisyonlarınca verilen “Güzergah İzin Belgesi (Ek-2)” ve noterden onaylı “Araç Temin Sözleşmesi” belge asıllarının veya noter onaylı suretlerinin sözleşme imzalama aşamasında idareye verilmesi gerektiğinin düzenlendiği görülmüştür.

mevzuat hükümlerinden 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde ihaleye katılım aşamasında aranan belgelerden Kurum tarafından taahhütname sunulmasına imkân tanınanlara ilişkin olarak kanıtlayıcı belgeler ile yine Kanun’un bahse konu maddesi kapsamında sayılan diğer belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı, söz konusu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi veya sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen durumlara aykırı hususlar içermesi halinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla yapılan değerlendirme neticesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan maddesinde sözleşmenin imzalanması öncesinde sunulması gereken belgelerin neler olduğunun hüküm altına alındığı, dolayısıyla idarelerce sözleşmenin imzalanması öncesinde ihale üzerinde bırakılan istekliden istenilebilecek belgelerin belirli olduğu anlaşılmıştır.

Ancak, incelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından midibüslere ait “Motorlu Araç Tescil Belgeleri”, “Motorlu Araç Trafik Belgeleri”, “Zorunlu Mali Sorumluluk(Trafik) Sigorta Poliçeleri”, “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçeleri” ve “Motorlu Taşıt Egsoz Emisyon Ruhsatları”, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen yetkili kurumlarca tanzim edilip onaylanmış “Özel Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesi (Ek-1)” ve “Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi (Ek-1/A)”, Belediyelerce veya İl-İlçe Trafik Komisyonlarınca verilen “Güzergah İzin Belgesi (Ek-2)” ve noterden onaylı “Araç Temin Sözleşmesi” belge asıllarının veya noter onaylı suretlerinin sözleşme imzalama aşamasında idareye verilmesi gerektiğinin düzenlendiği görülmüş olup, Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılmayan söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanması öncesinde idareye sunulmasının istenemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”