Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLER TARAFINDAN BELGELERİN SUNULMASI HK.

KARAR: İSTEKLİLER TARAFINDAN BELGELERİN ASLI YERİNE İHALE TARİHİNDEN ÖNCE İDARECE “ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR” VEYA BU ANLAMA GELECEK ŞEKİLDE ŞERH DÜŞÜLEN SURETLERİNİN SUNULMASI MÜMKÜNDÜR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1249

“… istekli tarafından belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idarece “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerinin sunulmasının mümkün olduğu, anılan istekli tarafından sunulan vekâletname, imza sirküleri, imza beyannamesi, iş deneyim belgesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve İşletme Kayıt Belgesi’nde “aslı idaremizce görülmüştür” şerhinin yer aldığı, dolayısıyla sunulan belgelerin idarece aslı görülen belgeler olduğu, geçici teminat mektubu ve teyit belgesinin ıslak imzalı asıllarının idareye sunulduğu anlaşılmış olup, söz konusu belgelerin İdari Şartname’nin 7’nci maddesine yer alan belgelerin sunuluş şekline aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca bilanço ve gelir tablosu ve iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgeler olduğundan, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı anlaşılmıştır. Öte yandan söz konusu belgelerde “aslı idaremizce görülmüştür” şerhinin yer aldığı, diğer bir ifadeyle idarenin belgenin aslını görerek suretini onayladığı görülmüş olup, bu nedenlerle iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”