Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERDE TEREDDÜT OLUŞTURACAK DÜZENLEMELER HK.

KARAR: TEKLİFLERİN OLUŞTURULMASI SIRASINDA İSTEKLİLERDE TEREDDÜT OLUŞMASINA SEBEBİYET VERECEK DÜZENLEMELERE İHALE DOKÜMANINDA YER VERİLMEMELİDİR.

KARAR NO : 2015/1258

KARAR TARİHİ : 17.09.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 12

(Ankara 12. İdare Mahkemesi)

… personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında asli olanın işçi sayısı üzerinden teklif alınması olduğu, ancak işin niteliğine uygun olduğu ölçüde başka iş kalemleri üzerinden de yapılabileceği, yine personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedellerinin asgari işçilik maliyeti, işçilikle bağlantılı ayni giderler, hizmetin yürütülmesine yardımcı unsurlar ve sözleşme giderleri ve genel giderlerden oluştuğu, idarelerin yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla her somut olay bakımından işin niteliğinin gerektirdiği ölçüde ihale konusu iş için önemli olduğu görülen iş kalemleri için birim fiyat teklif bedelleri oluşturulmalı, ayrı satırlar açılmalı ve fiyatı etkileyen önemli bir unsurun varlığı halinde teklife dahil gider dışında tutularak önemli bir bileşen kabul edilmelidir.

Bu durumda; dava dosyasındaki bilgi, belge ve mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden EKAP üzerinden ihale dokümanı indiren ve Kanuna göre istekli olabilecek sıfatını haiz davacının süresinde ve sözleşme imzalanmadan önce ihale dokümanına mündemiç İdari şartname ve Teknik Şartname’ye karşı şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, davacı tarafından ilaçlama giderleri ile mini yer süpürme araçlarına ilişkin giderlerin, şoför durumu, bu giderlerin kim tarafından yüklenileceği gibi her yönüyle açıklayıcı, kapsamlı bir birim teklif cetveli oluşturulması ve ayrı bir satır açılması gerektiği iddiaları dikkate alındığında ilaçlama yapılacak alanın 1845 m2 olması, ilaçlamanın ayda bir kez yapılacak olması, ilaçlamada kullanılacak maddenin cinsinin ve miktarının fiyatı etkileyeceği, mini yer süpürme araçlarına ilişkin ise yakıt dışında hukuki ve mali külfetlerin kim tarafından ve ne şekilde yüklenileceği hususları sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamında görülerek açılmış birim fiyat teklif giderlerine dahil giderlerden kabul edilemeyeceği, zira bu bileşenlerin fiyatı etkileyen önemli bileşenlerden olduğu, İdari şartname ve Teknik Şartname’nin bu haliyle saydam, kamuoyu denetimine açık, kaynakların verimli kullanılması ve rekabetin gerçekleşmesine uygun olmadığı gibi tekliflerin oluşturulması açısından da tereddüt oluşturacağı anlaşıldığından, Teknik ve İdari Şartname’nin mevzuata uygun şekilde düzeltilmesi gerekirken bu hususa uyulmadan ihale sürecinin devem ettirilip sonlandırılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.