Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERDE TEREDDÜT YARATACAK MAHİYETTE HÜKÜMLER HK.

KARAR: İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELERDE BİRBİRİNE AYKIRI NİTELİKTE VE İSTEKLİLERDE TEREDDÜT YARATACAK MAHİYETTE HÜKÜMLERE YER VERİLMEMELİDİR.

KARAR NO : 2015/1081

KARAR TARİHİ : 14.07.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 12

(Ankara 10. İdare Mahkemesi)

Dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının davacının birinci iddiasına ilişkin kısmı incelendiğinde;

Olayda, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25. Maddesinde, personele yol bedeli ödenmeyeceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmesine rağmen, Teknik Şartname’nin 6.2. maddesinin (f) bendinin 11. alt bendinde; iş makinalarını kullanacak operatörlerin (maaş, sigorta, yol, yemek gibi), makineye ait her türlü bakım –onarım, yağ, kasko, trafik sigortası, araç muayenesi gibi vb. giderlerin yükleniciye ait olduğu şeklinde düzenlemeye yer verildiği, İdari Şartnamede yer alan söz konusu hükümle Teknik Şartname’de yer alan bu hüküm arasında iş makinalarını kullanacak operatörler açısından yol bedelinin teklif fiyata dahil giderler arasında olup olmadığı noktasında çelişki bulunduğu, bu durumun ise tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına engel oluşturacağı anlaşıldığından, dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının davacının ikinci iddiasına ilişkin kısmı incelendiğinde;

Uyuşmazlıkta, isteklilerce tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulması, idarelerce de tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için  birim fiyat cetvelinin mevzuata uygun olarak hazırlanması gerektiği, İdari Şartname’de 25 adet hatlı cep telefonu giderinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu giderler için satır açılmadığı, dava konusu Kurul kararı ile; teklif fiyata dahil olduğu anlaşılan 25 adet hatlı cep telefonu giderine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmaksızın işçilikle ilgili herhangi bir maliyet kalemi içine dahil edilmesi mümkün bulunduğu ifade edilmiş ise de; birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde bu giderin işçilik kalemlerinden herhangi birisine doğrudan yansıtılabilmesinin ( hangi maliyet kalemi içerisinde yer alacağının açık ve net olmadığından) mümkün olmadığı, bu nedenle anılan giderin, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir kalem olarak satır açılması gerektiği anlaşılmış olup, aksine bir durumun (ihale dokümanının mevcut halinin) isteklilerin sağlıklı bir şekilde tekliflerini hazırlamasına mani olacağından, dava konusu işlemin bu kısmında da hukuka uyarlık görülmemiştir.