Hakkakul Logo Beyaz

İSTEKLİLERİN, AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI KAPSAMINDA KULLANILAN BORSA FİYATLARINDAN ALIM YAPMIŞ OLMALARI VE BUNA İLİŞKİN BELGELERİ AÇIKLAMA KAPSAMINDA SUNMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE BİR DÜZENLEME YOKTUR

Karar No : 2022/UH.II-1448

Karar Tarihi : 23.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

“İhale komisyonu kararından ihalenin 1’inci kısmında başvuru sahibi Ö… Toptan Gıda Tic. A.Ş.ye ait teklifin sınır değerin altında olduğunun tespit edildiği ve anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, açıklamanın uygun bulunmayarak Ö… Toptan Gıda Tic. A.Ş.ye ait teklifin reddedildiği, ihalenin 1’inci kısmının E… Süt ve Süt Ürünleri Gıda Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata hangi yönüyle aykırı olduğuna dair ne ihale komisyonu kararında ne de idareye yapılan şikayet başvurusuna idarece verilen cevap eki olan raporda bir açıklamanın yer almadığı görüldüğünden incelemeye konu başvurunun sağlıklı değerlendirilmesini teminen 04.11.2022 tarihli ve 23627 sayılı yazıyla ihaleyi yapan idareden başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının hangi yönüyle mevzuata uygun olmadığına dair ayrıntılı gerekçe sorulmuştur.

İdarenin bahse konu yazısından yapılan aşırı düşük teklif açıklama kapsamında kullanılan 2021 yılı ticaret borsası fiyatlarının güncel piyasa fiyatlarını yansıtmadığı, söz konusu borsa fiyatlarından alım yapıldığına dair bir belgenin açıklama kapsamında sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi tarafından yapılan açıklamanın uygun bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin açıklamasının anılan gerekçeyle uygun bulunmamasına yönelik idari işlemin uygun olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.4’üncü maddesinde yer alan açıklamadan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren ticaret borsası fiyatları sunularak açıklama yapılabileceği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde 3 Eylül 2021, Ekim 2021, Ocak 2022 ve Mart 2022’ye ait Ankara Ticaret Borsası Fiyatları, Ocak 2022’ye ait Gaziantep Ticaret Borsası Fiyatları, Ekim 2021 ve Ocak 2022’e ait Erzurum Ticaret Borsası Fiyatları, Eylül 2021’e ait Tarsus Ticaret Borsası Fiyatları, Mayıs 2022’ye ait Muğla Ticaret Borsası Fiyatları, Ocak 2022’ye ait Bursa Ticaret Borsası Fiyatları ve Aralık 2021’e ait Kahramanmaraş Ticaret Borsası Fiyatlarına ilişkin bültenlerin sunulduğu görülmüştür.

İdarenin cevabi yazısında belirtilen ayçiçek yağı, domates, kemiksiz dana eti, kuru soğan ve şeker için örnek menü maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınan birim fiyatların ilgili borsa fiyatlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür.

Netice itibariyle incelemeye konu aşırı düşük teklif açıklamasının başvuru sahibi tarafından ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren ticaret borsası fiyatları sunularak açıklama yapıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nde istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kullanılan borsa fiyatlarından alım yapmış olmaları ve buna ilişkin belgelerin açıklama kapsamında sunulması gerektiği yönünde bir düzenlemenin yer almadığı, ayrıca Tebliğ’in 79.3.1 maddesine göre hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle tekliflerin reddedilemeyeceğinden kullanılan fiyatların güncel piyasa fiyatlarını yansıtmadığı gerekçesinin de uygun olmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibi tarafından yapılan açıklamanın uygun bulunmama gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ö… Toptan Gıda Tic. A.Ş.ye ait teklifin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”