Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN İHALEDE BİRLİKTE HAREKET ETMELERİ HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN AYNI İHALEDE BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİNE VE BİRBİRLERİNİN TEKLİFLERİNDEN HABERDAR OLDUKLARINA DAİR KUVVETLİ KARİNE OLUŞMASI HALİNDE İHALE DIŞI BIRAKILMALARI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO:2022/UH.II-354

“… sunulan belgelerde U… K… ile U… Ltd. Şti.nin şirket yetkilisi T… K…’nin adreslerinin aynı olduğu, ayrıca söz konusu isteklilerin ihale dokümanını aynı IP adresi üzerinden 03.12.2020 tarihinde indirdikleri ve e-tekliflerini aynı IP adresi üzerinden 05.12.2020 tarihinde gönderdikleri, geçici teminat mektuplarının aynı bankada, birbirini takip eden sıralarla düzenlendiği,

Bu kapsamda yer verilen tespitler doğrultusunda söz konusu isteklilerin irade birliği çerçevesinde birlikte hareket ettikleri ve birbirlerinin tekliflerinden haberdar olduklarına, bu durumun aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğuna dair kuvvetli karine oluşturduğu değerlendirilmiş, dolayısıyla istekliler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 17’nci maddesine aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği anlaşılmış olup anılan isteklilerin tekliflerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.”

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.”hükmü,

Anılan Kanun’un “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.    

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.  

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. 

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.