Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN E-İHALEYE KATILIMI HK.

KARAR : İSTEKLİLERİN E-İHALEYE KATILIM AŞAMASINDA BEYAN ETTİKLERİ BİLGİLERİ TEVSİK EDEN BELGELERİ MEVZUATTA ARANAN ŞARTLARIN TAMAMINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE SUNMALARI GEREKİR.

KARAR NO : 2023/UH.I-85

KARAR TARİHİ : 11.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… mevzuat hükümleri ile söz konusu Düzenleyici Kurul kararından e-ihale ile yapılan ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgilerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler hariç tevsik edici belgelerin aslını, aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ya da idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini sunmaları gerektiği, söz konusu belgeler yaklaşık maliyet ve teklif fiyatlarının açıklandığı ihale tarih ve saatinden sonra sunulduğundan, bu noktada yapılacak değerlendirmenin de suiistimalleri engelleyecek nitelikte olması; bu bakımdan, isteklilerin e-ihaleye katılım aşamasında beyan ettikleri bilgileri tevsik eden belgeleri mevzuatta aranan şartların tamamını sağlayacak şekilde sunmalarına ilişkin kuralların tereddüde mahal vermeyecek şekilde uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır.

16.11.2022 tarihinde idarenin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen; yeterlik bilgileri tablosunun “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler” bölümünde beyan edilen belgeleri başvuru sahibi istekliden mevzuatta aranan sunuluş şekline uygun olarak sunulmasını talep ettiği,

 

Başvuru sahibi istekli tarafından özel sektöre gerçekleştirilen iş kapsamında sunulan sözleşmeye ait damga vergisi beyannamesi, tahakkuk fişi ve vergi tahsil alındısının fotokopi olarak sunulduğu, söz konusu belgelere ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir teyit bilgisine ve teyit adresine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediği, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler hariç,  tevsik edici belgelerin aslını, aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ya da idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini sunmaları gerektiği, bu hususun bilgi eksikliği tamamlatma çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, söz konusu belgeler yaklaşık maliyet ve teklif fiyatlarının açıklandığı ihale tarih ve saatinden sonra sunulduğundan, bu noktada yapılacak değerlendirmenin de suiistimalleri engelleyecek nitelikte olması; bu bakımdan, isteklilerin e-ihaleye katılım aşamasında beyan ettikleri bilgileri tevsik eden belgeleri mevzuatta aranan şartların tamamını sağlayacak şekilde sunmalarına ilişkin kuralların tereddüde mahal vermeyecek şekilde uygulanması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”