Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN SUNDUĞU İŞ DENEYİM BELGESİ HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN SUNDUĞU İŞ DENEYİM BELGESİ, İDARENİN BELİRLEDİĞİ İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞ TANIMINA UYGUN OLMAK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 2015/1035

KARAR TARİHİ : 03.07.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

… 1- Davacının itirazen şikayet dilekçesindeki ihale üzerinde bırakılan K. A.Ş.’nin sunduğu Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’nin ihale konusu iş veya benzer iş tanımında açıklanan tüm faaliyetleri ihtiva etmediği, ihtiva ettiği faaliyetler açısından ihale konusu iş ile benzer işlere uygun olmadığı, bu nedenle anılan şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla ilgili olarak;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak hangi bilgi ve belgelerin istenileceği belirtilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaraları alt bendinin (f) bendi bölümünde “… f) (Ek: 6/2/2014-6518/46 md.) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler.” hükmüne yer verilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “… ı) (Değişik 16/8/2014–29090 R.G. / 1. md.) Teknolojik ürün deneyim belgesi: Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeyi, ifade eder.” hükmü yer almaktadır. Anılan Yönetmeliğin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde, iş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde, teknolojik ürün deneyim belgesinin de istenilmesi zorunlu belgeler arasında sayıldığı görülmektedir.

İhale İdari Şartnamesi’nde; “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

…İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir….7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Her türlü toplu taşımacılık hizmetlerinde gerçekleştirilen elektronik ücret toplama sistemi hizmeti işletilmesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” kurallarına yer verilmiştir.

Olayda, ihale üzerinde bırakılan K. A.Ş.’nin iş deneyim belgesi olarak sunduğu Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’ne konu işin “Akıllı ödeme sistemleriyle bütünleşik kampüs ve şehir kart uygulaması” işi olduğu, ihale dokümanında düzenlenen “Her türlü toplu taşımacılık hizmetlerinde gerçekleştirilen elektronik ücret toplama sistemi hizmeti işletilmesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” kuralına göre benzer iş kapsamında bulunmadığı, ihale dokümanına itiraz edilmeden ihale dokümanının kesinleştiği anlaşıldığından, iş deneyim belgesi, ihale dokümanında düzenlenen ihale konusu işle ilgili benzer iş kapsamında bulunmayan ihale üzerinde bırakılan K. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte iken, davacının itirazen şikayet başvurusunun anılan kısmının reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.