Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN SUNDUĞU İŞ DENEYİM TUTARI HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN SUNDUĞU BELGEDE YER ALAN İŞ DENEYİM TUTARI, İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARINDAN DAHA AZ OLMAMALIDIR.

KARAR NO : 2015/458

KARAR TARİHİ : 17.04.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 12. İdare Mahkemesi)

…Dava dosyasının incelenmesinden; Y. Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 18.11.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlüklerinin 2015-2016-2017 Yılları Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin 18 adet ihale dokümanı satıldığı, ancak 5 teklif sunulduğu 18.11.2014 tarihli ilk ihale komisyonu kararı ile teklif mektubu ve diğer yeterlik belgelerinin sunulmadığı gerekçesiyle 3 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ilk ihale komisyonu kararı ile teklifi geçerli kabul edilen başvuru sahibi Y. Eği. Org. Kağ. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif bedelinin sınır değerin altında kaldığı gerekçesiyle bu istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, açıklamanın idareye sunulması sonrasında ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde 26.11.2014 tarihinde alınan kararla, fiyat tekliflerinde yer alan tutarlar ile teklif mektubundaki tutarların birbiri ile örtüşmediği gerekçesiyle başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmadığı, ayrıca bu gerekçeye ek olarak, iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan faturaların toplam tutarının sözleşmedeki tutardan az olması ve iş eksilişi yapıldığını gösterir bir belgenin sunulmaması gerekçesiyle de davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacının şikayet başvurusu idarece alınan kararda, başvuru sahibinin sunmuş olduğu fiyat tekliflerindeki tutarlar ile birim fiyat teklif cetvelindeki tutarların örtüştüğü, belirtilen tutarların örtüşmediğine yönelik ihale komisyonu kararında yer alan tespitin, işçilik maliyeti içerisinde yer alan %4 sözleşme ve genel gider ile yüklenici karının ayrı bir cetvelde gösterilmemesinden kaynaklandığının belirtildiği, ancak aynı kararda, açıklama kapsamında sunulan bazı fiyat teklifleri üzerinde meslek mensubunun beyan ve onayının bulunmadığı tespitine yer verilerek başvurusu sahibinin açıklamasının uygun bulunmamasına yönelik idare işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığının ifade edildiği aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde; birim fiyat teklif cetveli ile açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerinde yer alan tutarların birbiri ile örtüştüğü, ancak temizlik ve giyim malzemeleri ile dış cephe temizliği için öngörülen fiyatların tevsiki amacıyla sunulan fiyat tekliflerinde, yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamasında yer alan meslek mensubuna ait beyan, imza ve kaşenin bulunmadığı, ilaçlama hizmetine ilişkin fiyat teklifinde yer alan beyanın ise Tebliğ açıklamasında yer alan beyan ile aynı olmadığı ve söz konusu fiyat teklifinde meslek mensubuna ait imza ve kaşenin bulunmadığı belirtilerek 4734 sayılı Kanunun 54. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği, bu kararın iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının iş deneyimini tevsik edici belgeler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinde düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı ve bu yönde değerlendirme yapılmayarak iş deneyiminin sunulan belgeler kapsamında yeterli kabul edilmediği, ayrıcı iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında ilgili faturaların tamamının sunulamamasına karşın, söz konusu işin iş eksilişi yapılmadan tamamlandığı ve sunulan faturaların toplam tutarının İdari Şartname’de belirtilen asgari iş deneyim tutarından fazla olduğunun görülmesi nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine dair Kamu ihale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.