Hakkakul Logo Beyaz

İSTEKLİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ VE BU YÜKÜMLÜKLERE İLİŞKİN MALİYETLERİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK TEKLİF FİYATINI HAZIRLAMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-240

“İdari Şartname’nin, 25.3’üncü maddesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince yerine getirilmesi gereken eğitim, İSG uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık muayeneleri ve denetim vb. giderlerin de, teklif fiyata dahil olan diğer giderler arasında düzenlendiği, iş sağlığı ve güvenliği giderlerinin 6331 sayılı Kanun’dan kaynaklandığı, Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen maddesinde de işin yürütülmesi aşamasında yapılacak işlemlerin aykırı olmaması gereken yasal mevzuata yer verildiği, idarece şikayet başvurusu üzerine alınan kararda bu durumun “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” isminden de anlaşılacağı üzere bir yönetmelik adı olduğu, isteklinin iddiasındaki gibi ihale konusu işin tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf kategorisine alınması anlamına gelmediği” şeklinde ifade edildiği, bu kapsamda isteklilerin kendi faaliyet alanları ile ilgili olarak 6331 sayılı Kanun gereği iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bu yükümlüklere ilişkin maliyetleri de göz önünde bulundurarak teklif fiyatını hazırlaması gerektiği, söz konusu düzenlemelerin teklif verilmesine engel olmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”