Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN İDARECE İSTENEN BELGELERİ SUNMASI HK.

KARAR: İSTEKLİLER TARAFINDAN, İSTENEN BELGELERİN ASLI YERİNE İHALE VEYA SON BAŞVURU TARİHİNDEN ÖNCE İDARE TARAFINDAN “ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR” VEYA BU ANLAMA GELECEK ŞERH DÜŞÜLEN SURETLERİ TEKLİF KAPSAMINDA SUNULABİLİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1586

KARAR TARİHİ : 13.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde, ihalenin 3’üncü ve 6’ncı kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen istekliler tarafından e-teklifleri kapsamında beyan edilen ve ihale sonrasında idareye ibraz edilen bilgi ve belgelerin, İdari Şartname’de yer alan belgelerin sunuluş şekli düzenlemelerine uygun olarak sunulmadığı, fotokopi olarak idareye ibraz edildiği iddia edilmektedir.

 

mevzuat hükümlerinde idareler tarafından, belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerin isteneceği, istekliler tarafından, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerin teklif kapsamında sunulabileceği, ayrıca ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı ve yapılan sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirme yapılacağı, söz konusu yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak değerlendirme yapılacağı ve bu belgelere ilişkin tevsik edici belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması için makul bir süre verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İdare tarafından EKAP üzerinden gönderilen yazılar incelendiğinde; ihalenin 3’üncü kısmında H… Yem. ve Tem. Hiz. İnş. Taah. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti.ye gönderilen 21.10.2022 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması ile beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin sunulmasının talep edildiği, ihalenin 6’ncı kısmında ise D… S… Sos. Hiz. Tem. Hiz. ve Ür. Gıda Mad. Yem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye gönderilen 21.10.2022 tarihli yazı ile beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin (işletme kayıt belgesi) sunulmasının talep edildiği görülmüştür.

 

İhalenin 3’üncü kısmında H… Yem. ve Tem. Hiz. İnş. Taah. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte işletme kayıt belgesinin sunulduğu, ihalenin 6’ncı kısmında D… S… Sos. Hiz. Tem. Hiz. ve Ür. Gıda Mad. Yem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletme kayıt belgesinin sunulduğu görülmüş olup, işletme kayıt belgesinin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliği bilgi sistemi internet sayfası “ggbs.tarim.gov.tr” üzerinden sorgulanabilir nitelikte olduğu, ayrıca anılan istekliler tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinin İdari Şartname’de yer alan belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu anlaşılmış, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı görülmüştür.”