Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN İTİRAZ HAKKINI KULLANABİLMESİ HK.

KARAR: İDARENİN SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI SONRASINDA DİĞER İSTEKLİLER ALEYHİNE İDARİ İTİRAZ SÜRECİNE TABİ BİR İŞLEM TESİS ETMESİ, İSTEKLİLERİN İTİRAZ HAKKINI HALEN KULLANABİLMESİNE OLANAK SAĞLAR.

KARAR NO : 2015/239

KARAR TARİHİ : 08.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 42, 44

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

 İ. Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 18.10.2012 tadilinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Bulaşık Yıkama” ihalesine ilişkin olarak davacı şirketin 28.03.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 11.04.2013 tarih ve 12838 sayı ile Kurum kayıtlarına alman 11.04.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvuru dilekçesinde özetle; “Şikâyete konu ihalede tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği ve sözleşme imzalamak üzere idare tarafından davet edildikleri, ancak davet yazısı sonrasında 15.12.2012 tarihinde iş yerlerinde meydana gelen yangın sonrasında ihale konusu işte kullanılacak olan mutfak malzemelerinin yandığı ve aşçı başı E.B’nin ağır şekilde yaralandığı, söz konusu durumları tevsik eden yangın tutanağı ve. hastane raporlarının idareye sunulduğu, anılan yangın durumunun mücbir sebep olarak ele alınarak geçici teminatlarının iadesini talep ettikleri ve sözleşmeyi imzalayamayacaklarını idareye bildirdikleri, idare tarafından konunun mücbir sebepler içerisinde değerlendirilmeyip geçici teminatın gelir kaydedildiği ve haklarında yasaklama kararı verildiği, idarenin kararının hatalı olduğu, ihaleye sundukları geçici teminat mektubunun bedelinin teklif bedelinin %3’ünden fazla olduğu, eğer geçici teminat gelir kaydedilecekse yalnızca teklif bedelinin %3’üne kadarki kısmının kaydedilmesi gerektiği, %3’ten fazla olan 29.339,50 TL’lik kısmının iade edilmesi gerektiği” iddialarına yer yerildiği, anılan başvurunun 13.05.2013 tarih ve 2013/UH.I-2088 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile görev yönünden reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. 

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının süresi içerisinde sözleşmeyi imzalayamayacağını idareye bildirdiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 42’nci maddesinde belirtilen sürelerin bitiminin idare tarafından beklenildiği, 24.12.2012 tarihinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi N. Grup Yem. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2013 tarihli yazı ile sözleşmeye davet edildiği ve 27.12.2012 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, geçici teminatın usulüne göre imzalanmış sözleşme sonrasında 13.03.2013 tarihinde gelir kaydedildiği, başvuru, sahibinin de 22.03.2013 tarihinde bu durumun farkına varması üzerine 28.03.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu ve süresi geçtikten sonra idare tarafından 15.04.2013 tarihinde cevap verildiği, akabinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin diğer firmayla sözleşme imzalandıktan sonra gerçekleştirildiği, itirazen şikayet başvurusunun ise davalı idarece; sözleşmenin Kanun’un 42, 43 ve 44’üncü maddelerinde yer alan sürelere uygun şekilde imzalandığından bahisle itirazen şikâyete konu işlemin gerçekleşme tarihi bakımından görev alanında olmadığı gerekçesiyle esası incelenmeden görev bakımından reddedildiği görülmekte ise de; mevcut durumda geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama işleminin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile imzalanan sözleşmeden bağımsız olduğu, geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanmadan önce gerçekleştirilmesi gerektiği, idarenin söz konusu işlemi bekleterek sözleşmenin imzalanması sonrasında gerçekleştirilmesi durumundan dolayı başvuru sahibinin itiraz hakkının ortadan kaldırılmasının hukuka uygun olmadığı, geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin işlemin ihale süreci içerisinde ve dolayısıyla da idari itiraz sürecine tabi bir işlem olduğunun açık olması sebebiyle davacı tarafından ortaya konan iddiaların davalı idarece esastan incelenmeksizin görev yönünden reddedilmesine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.