Hakkakul Logo Beyaz

İSTEKLİLERİN ÖNCELİKLE İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET GÖSTERİLMESİ ŞARTINI SAĞLANMASI GEREKİR

Karar No : 2022/UY.I-1641

Karar Tarihi : 21.12.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 4

“… mevzuat hükümlerinden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6762 sayılı (mülga) Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ultra vires ilkesinin kaldırılmasıyla ticaret şirketlerinin, ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmeleri bakımından Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmıştır. Bu bakımdan, ihale konusu alanda faaliyet gösterme şartı, 6102 sayılı Kanun’un 125’inci maddesi uyarınca kanuni istisna niteliğindedir. Anılan mevzuat hükmü uyarınca, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların öncelikle bu şartı sağlamaları gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Başvuruya konu uyuşmazlık kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanmasının uygun olacağı kanaatine ulaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerinde isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğinin tevsikine ilişkin bir belge istenilmediği, zira kural olarak isteklilerin ihale konusu iş ile iştigal ettikleri kabulünün bulunduğu anlaşılmış, isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin ticaret sicil gazetelerini sunma zorunlulukları bulunmamakla birlikte, “www.ticaretsicil.gov.tr” adresi üzerinden yapılan sorgulama ile şirketin faaliyet alanına ilişkin inceleme yapılabilmektedir.

 

Bu çerçevede yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli olan M… V…’nın faaliyet konusuna ilişkin olarak, “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden yapılan sorgulamada, 05.09.2012 tarihli ve 8146 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “Plan-Proje Taahhüt–Anahtar Teslimi İnşaat-Mühendislik ve Müteahhitlik-Hizmetleri” işlerinin yer aldığı, bahse konu gerçek kişinin işlerinin arasında spesifik olarak “Saha Yapım İşleri” faaliyetinin bulunmadığı görülmekte ise de, anılan gerçek kişinin konuları arasında sayılan “…Anahtar Teslimi İnşaat, Mühendislik ve Müteahhitlik-Hizmetleri…” işlerinin ihale konusu “Saha Yapım İşleri” faaliyetini kapsadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca, başvuruya konu ihalede imzalanacak sözleşme çerçevesinde ihale konusu iş kapsamında idarece inşası istenilen yapım işinin ihale dokümanında tanımlanan fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde inşa edilmesine ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait olduğu ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında idarenin denetim, muayene ve kabul işlemlerini Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmelik hükümlerine göre yapacağı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.”