Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN ORTAKLIK YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER HK.

KARAR: İHALE İSTER FİZİKİ ORTAMDA İSTER ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLSİN, AYRIM OLMAKSIZIN İSTEKLİLERİN ORTAKLIK YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER EKAP’TAN AKTARILIR

KARAR NO : 2022/UH.II-1414

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 20.06.2021 tarih ve 31517 sayılı Resmi Gazete ile değişik 38’inci maddesi uyarınca ihalelere katılacak aday veya istekliler tarafından, gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tasdikli imza beyannamesinin, tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin teklif kapsamında sunulması zorunlu kılınmış olup, tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularma ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınacağı hükme bağlanmıştır. Yine bu doğrultuda olan incelemeye konu ihalenin İdari Şartnamesi’nin 7.1.(b).2’nci maddesine bakıldığında da Yönetmelik hükmündeki aynı zorunluluğa yer verildiği görülmektedir.

Mevzuat düzenlemelerine göre; ihale fiziki ortamda veya elektronik ortamda gerçekleştirilsin, ayrım olmaksızın isteklilerin ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin EKAP’tan aktarılacağı, fiziki belge olarak ise yalnızca imza beyannameleri sunmalarının yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda gerek Yönetmelik maddesi hükmü gerekse anılan standart formun işlevi göz önüne alındığında; incelemeye konu ihale fiziki bir ihale olduğundan, idarenin EKAP üzerinden beyan edilen bilgileri sorgulaması için, ortaklık yapısına ve yöneticilerin yetkisine mahsus olarak isteklilerce Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda bir beyana yer verilmesine gerek bulunmadığı belirlenmiştir.

Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin teklifinin ikinci gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden üçüncüsü olan meslek odası kaydı bulunmaması hususu irdelendiğinde mevzuat uyarınca meslek odası kayıt belgesi sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde bırakılan istekliden istenecek bir belge olup teklif dosyası kapsamında tüm isteklilerce sunulması gereken bir belge niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla da bu gerekçe uygun bulunmamıştır.”