Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN SAĞLIKLI TEKLİF OLUŞTURABİLMELERİ HK.

Karar: İHALELERDE İSTEKLİLERİN SAĞLIKLI TEKLİF OLUŞTURABİLMELERİNİ SAĞLAYACAK DÜZENLEMELERE YER VERİLMELİDİR

Karar No : 2023/UH.II-93

Karar Tarihi : 11.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

“Kit karşılığı geçici cihaz temini ihaleleri, kitlerin teslim programına uygun olarak idareye teslim edilmesi ile bu kitlerin tahlil edildiği cihazların sözleşmede belirtilen süre boyunca idarenin laboratuvarında kurulu bulundurulması ve yüklenicinin sözleşmede öngörülen diğer yükümlülükleri yerine getirmesi olarak tanımlanabilmektedir.

25 kısımdan oluşan ihalede, 13 ve 14’üncü kısımlarında sonuç karşılığı kan grubu ve immuno hematolojik testlerin alımının gerçekleştirildiği, 13’üncü kısmına 3, 14’üncü kısmına 4 istekli tarafından teklif verilen anılan kısımlara başvuru sahibi tarafından teklif verilmediği anlaşılmıştır.

… düzenlemelerden, başvuruya konu kitlerin idarenin yazılı istemi üzerine 15 gün içinde teslim edileceği ve kitlerin miadının ise teslim tarihinden itibaren 6 aydan az olmaması gerektiği ve kullanım hızlarına göre zamanında tüketilmeyen kitlerin 2 ay öncesinden haber verilerek yüklenici tarafından yenileri ile değiştirilmesine yönelik düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede, ihale kapsamında alınacak toplam kit çeşidine ve sayısına yer verildiği, teslim edilmesi istenilen kit miktarının idare tarafından belirleneceği, diğer bir ifade ile idare tarafından yükleniciden istenildiği zaman istenildiği kadar kit talep edilebileceği, söz konusu idare talebinin 15 gün içerisinde yüklenici tarafından yerine getirileceği görülmüş olup, kullanım hızlarına göre zamanında tüketilmeyen kitlerin iki ay öncesinden haber verilerek yükleniciden yenileri ile değiştirtilmesinin istenilmesine yönelik düzenlemenin istekliler açısından belirsiz olduğu, yükleniciden kaynaklanmayan yanlış stok yönetimi gibi uygulamalar nedeniyle sözleşmenin ifasında yükleniciye ayrıca sorumluluklar yüklenebileceği, diğer bir ifade ile istekliler tarafından teklif edilen kit miktarından daha fazla kitin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle idareye teslim edilmesi sonucunu doğurabileceği, söz konusu düzenlemenin yüklenici aleyhine yorumlanabilecek, belirsiz ve sınırsız olduğu, ihalelerde isteklilerin sağlıklı teklif oluşturabilmelerini sağlayacak öngörülebilir düzenlemelere yer verilmesinin gerektiği,

Bu nedenle, idare tarafından bu belirsizliğe ilişkin hastanenin ortalama kit tüketimi vs. gibi herhangi bir düzenleme yapılmadığı gibi şikâyet başvurusu üzerine alınan kararda da herhangi bir ortalama tüketim vs. gibi açıklayıcı bir bilgi verilmediği bir arada değerlendirildiğinde, Teknik Şartname’nin başvuruya konu maddesinin isteklilerin sağlıklı teklif oluşturabilmelerini engelleyebilecek ve sözleşmenin ifasında isteklileri haksız zarara uğratabilecek nitelikte olduğu, söz konusu kitlerin miatlarına daha iki aylık süre varken bu süreçte kullanmak yerine iade edilmek suretiyle hem kaynak israfına hem de yüklenicinin zarara uğratılmasına neden olunulacağı anlaşıldığından başvuruya konu iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 13 ve 14’üncü kısmının iptali gerekmektedir.”