Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN TEKLİF FİYATI SUNMASI HK.

KARAR: İSTEKLİLER ENGELLİ İŞÇİLER İÇİN HAZİNECE KARŞILANACAK İŞVEREN PRİMİNİ DİKKATE ALARAK TEKLİF FİYATI SUNMALIDIR.

KARAR NO : 2015/1263

KARAR TARİHİ : 17.09.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4857

İLGİLİ MADDE NO : 30

(Ankara 16. İdare Mahkemesi)

..Öte yandan, işverenlere ait olan prim miktarının yukarıda anılan madde kapsamında çalıştırılan özürlü işçiler bakımından Hazinece karşılandığı dikkate alındığında, bunun ihale kapsamında bir maliyet unsuru olarak gösterilmesi durumunda, kamu zararının ortaya çıkacağı ve idarece yüklenici şirket tarafından gerçekte yapılmayan bir giderin yükleniciye ödeneceği anlamına gelecektir.

Her ne kadar, ihale dokümanına karşı itiraz yoluna gidilmeyerek ihale kapsamında anılan dökümanın kesinleştiği görülmekte ise de, mevzuatta Hazine tarafından karşılanacak giderlerin teklifte yer alıp almayacağına ilişkin açık bir düzenlemenin bulunmadığı dikkate alındığında, idarece ihale dökümanı hazırlanırken ve maliyet bileşenleri belirlenirken bu tür ayrık durumlara dikkat edilmesi ihalenin sağlıklı yürütülmesi bakımından zorunlu bulunmaktadır.

Bu durumda, davacı şirket tarafından, Kanun’da belirtilen yükümlülük kapsamında çalıştırılması gereken özürlü işçi için yapılan Hazine yardımı dikkate alınarak belirlenen teklifin usulüne uygun olduğu sonucuna ulaşıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.