Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN TEKLİF FİYATLARI HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN TEKLİF FİYATLARINA KIDEM TAZMİNATLARINI DÂHİL ETMELERİ GEREKMEZ

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-442

“… başvuruya konu ihalede kıdem tazminatının ödenmesinde idarenin sorumlu olduğunun açık olduğu, her ne kadar Teknik Şartname’de idarenin yüklenicinin çalıştırdığı işçilerin uğradığı kazalardan ya da mali, sosyal ya da özlük haklarının yerine getirilmemesinden dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacağı ve bunların tamamının yüklenici tarafından ödeneceği belirtilmekteyse de anılan düzenlemenin yüklenicinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi kapsamındaki sorumluluklarına yönelik olduğu, ilgili maddeden idarenin toplu sözleşme, kıdem, ihbar tazminatı vb. hususlarda sorumlu olmadığı anlamının çıkarılamayacağı, İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nda da idarenin kıdem, ihbar tazminatı vb. hususlarda sorumlu olmadığı anlamının çıkarılmasına sebep olacak bir düzenlemenin bulunmadığı, iddia konusu hususa yönelik Kanun hükümlerinin açık olduğu ve idarelerin de yükleniciler gibi, ihale ve sözleşme sürecinin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları, bu nedenle sözleşmenin uygulanması aşamasında herhangi bir boşluk doğmayacağı sonucuna varılmış olup isteklilerin teklif fiyatlarına kıdem tazminatlarını dâhil etmelerinin gerekmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.”