Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN TEKLİF FİYATLARINI OLUŞTURMALARI HK.

KARAR: İSTEKLİLER, ENGELLİ İŞÇİLER İÇİN HAZİNECE KARŞILANACAK İŞVEREN PRİMİNİ DİKKATE ALMADAN TEKLİF FİYATLARINI OLUŞTURMALIDIR.

KARAR NO : 2014/1439

KARAR TARİHİ : 07.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4857

İLGİLİ MADDE NO : 30

(Ankara 15. İdare Mahkemesi)

…Bakılan davada, ihale dokümanında, ihale konusu işte çalıştırılacak engelli işçi sayısına ilişkin idarece yapılmış bir düzenlemenin olmadığı durumlarda, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesindeki kontenjan fazlası engelli çalıştırılmasına ilişkin hüküm doğrultusunda, ihale konusu işte çalıştırılacak engelli işçi sayısına ilişkin kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmadığından, personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesine teklif veren bir isteklinin, ihalede çalıştırılacak işçi sayısının asgari yüzdesi ile azami işçi sayısı arasında bir belirleme yapmasının önünde herhangi bir engel bulunmaması sebebi ile teklifin bu koşullar altında oluşturulmasına imkân verilmesi halinde istekliler arasında eşitlik ve rekabet ilkesinin ihlal edilmesi sonucunu doğuracağı, 50 den fazla işçi çalıştırılacak ihalelerde engelli işçi sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmaması karşısında bu durumun da istekliler arasında eşitsizliğe sebep olabileceği, elli veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin engelli işçi istihdam etmesi Kanuni zorunluluk olmakla birlikte, Hazinece karşılanacak işveren priminden yararlanma imkânının tüm istekliler için söz konusu olduğu, özel bir kanun olan 4734 sayılı Kanun’un ikincil mevzuatı çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tüm istekliler için eşit koşullarda olmak üzere aşırı düşük tekliflerin tespitinde esas alınan ve Tebliğ’in 79.3. Maddesinde açıklanan “asgari işçilik maliyeti” kapsamında Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta prim tutarının da dikkate alınmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı, bütün bu açıklamalar ışığında eşitlik ve rekabetin sağlanması ilkesi gereği isteklilerin Hazinece karşılanacak işveren primini dikkate almadan teklif fiyatlarını oluşturması gerektiği, davacının söz konusu prim miktarını dikkate alarak diğer istekliler karşısında kendisine bir avantaj sağladığı, bu şekilde aşırı düşük teklif açıklamasını usulüne uygun bir biçimde yapamadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır…