Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİNCE SORUMLULUĞU HK.

KARAR: ADAY VEYA İSTEKLİLER, TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ BOYUNCA VE TEKLİF DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE TEKLİFLERİ İLE BAĞLIDIR. AYRICA İSTEKLİLER, TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ BOYUNCA DA İHALEDE BELİRLENEN KOŞULLARI KABUL EDEREK TEKLİFİNE BAĞLI KALACAKTIR

KARAR NO : 2022/UM.I-1402

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

“Özetle, idare tarafından başvuruya konu “Pelet ( Biyokütle Yakıt) Alımı” ihalesinde, 28.06.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edildiği, söz konusu kararın ihale yetkilisi tarafından onaylandığı ve aynı tarihte başvuru sahibi istekli EKAP üzerinden gönderildiği görülmüş olup bu aşamadan sonra idare tarafından 02.09.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeleri isteme yazısı ve başvuru sahibi istekli tarafından söz konusu belgelerin sunulması üzerine 12.09.2022 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan düzeltici işlem ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu ihalenin 27.06.2022 tarihinde yapıldığı, teklif geçerlilik süresinin ise 24.11.2022 tarihi mesai bitiminde, EKAP üzerinden yapılan incelemede de geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin 30.12.2022 tarihinde dolacağı görülmektedir.

Kamu ihale mevzuatında, ihalelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve yapılacak ihalelerde saydamlığın, rekabetin ve güvenirliğin sağlanması amacıyla, sözleşmenin imzalanması aşamasında idarenin sorumluluklarını yerine getirmeme hali hariç olmak üzere, aday veya isteklilerin, teklif geçerlilik süresi boyunca ve teklif değerlendirme sürecinde teklifleri ile bağlı olduğu ayrıca isteklilerin teklif geçerlilik süresi boyunca ihalede belirlenen koşulları kabul ederek teklifine bağlı kalacağı anlaşılmıştır.

Öte yandan ihalelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesi, ihale sürecinin meşruiyetini sağlayan kaçınılmaz ilkeler olarak hüküm altına alınmıştır. Başvuruya konu ihalede alınan ihale komisyonu kararları çerçevesinde gelinen süreç itibarıyla, ihalenin temel ilkeler doğrultusunda neticelendirilip neticelendirilmediği hususunda değerlendirme yapılması gerekliliğini ortaya çıkmakta olup, yukarıda özetlenen ihale sürecinde idarece gerçekleştirilen iş ve işlemlerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde yer verilen temel ilkelere uygun şekilde gerçekleştirilmediği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”