Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRME HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNE YÖNELİK “MALİ VE EKONOMİK ŞARTLAR GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA TEKLİF EDİLEN BEDEL İLE BU İŞİ İFA EDEMEYECEĞİ” ŞEKLİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRME İŞLEMİ YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-746

“Aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine ilişkin kanunda ve yönetmelikte geçen hususlar göz önüne alındığında ihale komisyonu tarafından verilen teklifler değerlendirildikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların tespit edilmesi gerektiği, komisyon tarafından teklifler değerlendirildikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplanması gerektiği, teklif tutarı sınır değerin altında kalan isteklilerden de belirlenen süre içinde teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi gerektiği, bunun üzerine ihale komisyonunca istekliler tarafından sunulan aşırı teklif açıklamaları değerlendirilerek açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Yapılan inceleme neticesinde; idarece sınır değerin 648.059,90 TL olarak hesaplandığı, ihale üzerinde bırakılan F…Ltd. Şti. ye ait teklif tutarının 657.000,00 TL olduğu ve teklif tutarının sınır değerin üzerinde bulunduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerin tekliflerinin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı ile varsa aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olup olmadığı bakımından değerlendirildiği, mali ve ekonomik şartlar göz önüne alındığında teklif edilen bedel ile bu işi ifa edemeyeceği şeklinde teklif değerlendirme işleminin yapılmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”