Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HAZIRLAMASI HK.

KARAR: BASİRETLİ TACİR SIFATINI HAİZ İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLERİ DE DİKKATE ALARAK HAZIRLAMALARI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-342

“… Teknik Şartname düzenlemesinden, salgın hastalık, karantina ve izolasyonun gerektiği durumlarda tüm hasta ve personele yemeklerin köpük tabak, plastik kaşık-çatal ile servis edileceği, gerekli malzemenin ise yüklenici firma tarafından sağlanacağı anlaşılmıştır. Bu durumda başvuruya konu ihalenin malzemeli yemek alımı ihalesi olduğu dikkate alındığında ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, malzeme teminindeki kendine özgü koşullar gibi unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi ve öngörülemeyen giderler için de ayrıca genel giderler kapsamında bir maliyet öngörmesi gerektiği, basiretli tacir sıfatını haiz isteklilerin öngörülemeyen giderleri de dikkate alarak tekliflerini hazırlamaları gerektiği, diğer taraftan … 4735 sayılı Kanun’da bahsi geçen mücbir sebep kabul edilebilecek hallerin ve Sözleşme Tasarısı’nın 29’uncu maddesinin ise sözleşme aşamasına yönelik olduğu hususları dikkate alındığında iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”