Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HK.

KARAR: TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ DEMONSTRASYON, NUMUNE DEĞERLENDİRİLMESİ, KATALOG KAPSAMINDA YER ALAN BİLGİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VEYA TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BEYANI YOLUYLA YAPILABİLİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1569

KARAR TARİHİ : 13.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 12

“İhalenin 5’nci kısmı üzerinde bırakılan istekli G… Med. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye idarece EKAP üzerinden 21.10.2022 tarihinde gönderilen yazı ile beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik eden belgelerin istenildiği tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosundaki beyanları uyarınca söz konusu yazıya cevaben gönderilen belgeler incelendiğinde, anılan istekli tarafından teklif edilen cihazları için teknik şartnameye uygunluk belgesi, bir takım yeterlik belgeleri, kataloglar vb. belgelerin sunulduğu görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat gereği, teklif edilen malın Teknik Şartname’de düzenleme altına alınan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, ihaleye konu edilen ürünlerin numuneleri, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, teklif edilen ürün/ürünlerin Teknik Şartname maddelerinde istenilen koşullara uygun olup olmadığı hususunun idareler tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon, numune değerlendirilmesi, katalog kapsamında yer alan bilgilerin değerlendirilmesi ve/veya Teknik Şartname’ye uygunluk beyanı yoluyla yapılabileceği anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesine göre, isteklilerin teknik şartnameye uygunluklarını madde madde cevaplayacakları ve şartname sıra numarasına göre evet-hayır okundu-anlaşıldı ifadeleri yerine her maddeye ayrıntılı cevap vererek teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacakları, uygunluk belgesinin ekine cihaz ve kitlere ait orijinal katalog, broşür, fotoğraf ve tüm teknik dokümanların ekleneceği, teknik şartnamede yer alan tüm hususların üretici firma, orjinal katalog ve dokümanları ile belgelendirileceği, orijinal katalog üzerinde teknik özelliği cevap teşkil edecek şekilde hangi özelliğe cevap oluşturduğunu anlaşılması için altı renkli kalemle çizilerek yan tarafına teknik şartnamedeki ilgili numaranın yazılacağı, ayrıca teklif edilen ürünlere ilişkin Türkçe kataloğun teklif ile birlikte sunulacağı, teknik şartnameye uygunluk belgesinde cihazın markası ve modelinin açık olarak belirtileceği, teklif edilen cihazlar için üretici firma tarafından onaylanmış marka ve modelinin görülebileceği ve üretiminin halen devam ettiğini gösterir üretici belgesinin ıslak imzalı teknik şartnameye uygunluk belgesi ekinde ihale sonrası istenilen bilgi ve belgelerle birlikte sunulacağı,

 

Diğer taraftan, İdari Şartname’nin “Tekliflerin dili” başlıklı 7.8’inci maddesinde yer alan düzenleme gereği,  teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirmesi aşamasında idarece talep edilmesi halinde isteklilerce sunulması gereken belgelerin ve eklerinin Türkçe olacağı, başka bir dilde sunulan belgelerin, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağı, bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınacağı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan kataloglarda, iddia konusu teknik şartname düzenlemeleri ile ilgili olarak bir takım Türkçe katalog vb. belgelerin sunulduğu görülmekle birlikte, iddia konusu Teknik Şartname’nin 1 ve 5’inci maddelerine ilişkin bir kısım hususların yalnızca yabancı dilde sunulan kataloglar üzerinde işaretleme yapılmak suretiyle tevsik edildiği, ancak iddia konusu Teknik Şartname maddelerinin bir kısmını tevsik etmek üzere sunulan katalogların yabancı dilde olduğu, İdari Şartname’nin 7.8’inci madde düzenlemesi gereği anılan belgelerin bu haliyle yeterlik değerlendirmesinde geçerli bir belge olarak dikkate alınıp kullanılmasına imkan bulunmadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan G… Med. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”