Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN YASAKLILIK SORGULAMASI HK.

KARAR: İHALE TARİHİ İTİBARİYLE İHALEYE İŞTİRAK EDEN BÜTÜN İSTEKLİLERİN, TEKLİF MEKTUPLARINI İMZALAYAN, VEKÂLET VERİLEN VEYA ŞİRKET ORTAĞI KİŞİLER İLE İSTEKLİLERİ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLI OLUP OLMADIĞININ SORGULANMASI VE TEYİT EDİLMESİ ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-743

“…Tebliğ açıklamalarından; ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin, ihalenin ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından önce ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise, sadece ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu, isteklilerinin sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Teyit işlemi sonucunda haklarında kamu davası açılan isteklilerin 59’uncu maddedeki yasaklama kararına rağmen ihaleye katılmaları durumunun tespit edilmesi halinde yalnızca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması söz konusu olup geçici teminatlarının gelir kaydedilmeyeceği ve haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan “Teyitler Listesi” başlıklı doküman incelendiğinde, başvuruya konu ihalede, ihale tarihi itibarıyla tüm istekliler için, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ise ihale üzerinde kalan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için idarece yasaklılık teyidi işleminin yapıldığı ve teyit işlemi sonucunda herhangi bir yasaklılık kaydına rastlanılmadığı görülmüş olup, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada bu hususa ilişkin bilgilere ulaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, ihaleye iştirak eden bütün isteklilerin teklif mektuplarını imzalayan, vekâlet verilen veya şirket ortağı kişiler ile isteklileri temsile yetkili kişilerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinde hüküm altına alınan ihaleye katılamayacak olanlar arasında olup olmadığının ve Kamu İhale Kanunu’nun 59’uncu maddesinde bulunan özel düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılıp katılamayacağının idare tarafından araştırıldığı ve yasaklılık teyitlerine ihale işlem dosyasında yer verildiği, yapılan yasaklılık teyitlerinde herhangi bir kayda rastlanmadığı, bu bağlamda başvuru sahibinin yasaklılık teyidine ilişkin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”