Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ HK.

KARAR: İDARENİN KENDİSİNE BİLDİRİMDE BULUNDUĞU ŞEKİLDE HAK ARAYAN İSTEKLİNİN BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.

KARAR NO : 2015/413

KARAR TARİHİ : 20.08.2015

İLGİLİ KANUN NO : ANAYASA

İLGİLİ MADDE NO : 40

(Ankara 8. İdare Mahkemesi)

Dosyanın incelenmesinden, Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 16/12/2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2015-2017 yılları arası Antrenör Hizmet Alımı, Gençlik Lideri Hizmet alımı ve Cankurtaran Hizmet Alımı” ihalesinin davacı şirket üzerinde kalmasından sonra ihaleye katılmış ancak değerlendirme dışı bırakılmış istekli tarafından ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuru sonrasında en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak tespiti yönünde düzeltici işlem belirlendiği, anılan şirketin yaptığı ikinci şikayet başvurusu sonucunda, ihalenin başvuru sahibi şirket üzerinde bırakılmasına ve davacı şirketin en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak tespiti yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, bu durumun 15/01/2015 tarihinde davacı şirket tarafından farkına varıldığı, bu tarihi izleyen 10 gün içerisinde 23/01/2015 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece aynı gün alınan başvurunun reddine ilişkin kararın 29/01/2015 tarihinde, davacıya tebliğ edildiği, davacı tarafından 04/02/2015 tarihinde davalı idare kayıtlarına giren dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu; dava konusu Kurul kararı ile, şikayete konu hususun farkına varıldığı tarih olan 15/01/2015’den itibaren 10 gün içerisinde olmak üzere en geç 25/01/2015 tarihi mesai saati bitimine kadar doğrudan Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayda, ihaleyi yapan idarece alınan düzeltici işlem kararında, davacı şirket tarafından süresi içinde 4734 sayılı Kanun’un 55. maddesi uyarınca şikayet başvurusunda bulunulabileceğinin belirtildiği, davacı şirket tarafından 10 gün içinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin tebliği üzerine 10 gün içerisinde Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmektedir.

Bu durumda; ihaleyi yapan idare tarafından düzeltici işlem kararında başvuru merciin yanlış gösterildiği, bu hususun Anayasa’nın 40. maddesine uygun olmadığı, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.