Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN HAK KAYBINA UĞRAMASI HK.

KARAR: İDARENİN TEBLİĞ ETTİĞİ BELGEDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE BAŞVURU YOLUNA GİDİLMESİNDEN DOLAYI İSTEKLİNİN HAK KAYBINA UĞRAMASI HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR.

KARAR NO : 2014/1078

KARAR TARİHİ : 29.09.2014

İLGİLİ KANUN : ANAYASA

İLGİLİ MADDE NO : 40

(Ankara 5. İdare Mahkemesi)

Olayda, her ne kadar ihalenin iptali işleminin tebliği üzerine beş gün içerisinde doğrudan Kamu ihale Kurulu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmekte ise de, ihaleyi yapan idarece davacıya tebliğ edilen ihalenin iptaline ilişkin işlemde açıkça “bu kararın bildiriminden itibaren süresi içinde 4734 sayılı Kanunun 55. maddesi uyarınca şikâyet başvurusunda bulunulabilecektir” ifadesine yer verildiği, davacının da anılan maddede belirtilen şekil ve sürede önce idareye şikâyet başvurusu ve bu başvuruya süresinde cevap verilmemesi üzerine itirazen şikâyet başvurusu yaptığı görülmektedir.

Anayasa’nın 40. maddesindeki düzenleme ile son derece dağınık mevzuat karşısında idarelere, ilgililerin kaç gün içinde, hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirildiği ve bu durumun hak arama, hak ve hürriyetlerin korunması ve idarenin denetlenmesi yönünden zorunlu olduğu, başvuru süresinin kısa olması veya olağan başvuru yollarına istisna getirilmesi halinin ilgili kişilerin mağduriyetlerine yol açabileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, işleme karşı başvuru yolunun ve süresinin yanlış bildirilmesi veya hiç bildirilmemesi halinde kusurun başvuru sahiplerine yükletilemeyeceği açık olduğundan, dava konusu ihaleyi yapan idarece davacıya tebliğ edilen belgede yer alan usule göre hak arama yoluna başvuran davacı şirketin, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.