Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN HAK KAYBINA UĞRAMASI HK.

KARAR: İDARENİN TEBLİĞ ETTİĞİ BELGEDE BELİRTİĞİ USULE GÖRE BAŞVURU YOLUNA GİDİLMESİNDEN DOLAYI İSTEKLİNİN HAK KAYBINA UĞRAMASI HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR.

KARAR NO : 2015/818

KARAR TARİHİ : 30.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : ANAYASA

İLGİLİ MADDE NO : 40

(Ankara 2. İdare Mahkemesi)

…Olayda davalı idarece, şikayete konu düzeltici işlem kararının idareye yapılmış bir şikayet başvurusu üzerine alındığı, bu sebeple de şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 17.03.2015 tarihini izleyen on gün içinde en geç 27.03.2015 tarihine kadar doğrudan Kuruma başvuruda bulunması gerekirken, 27.03.2015 tarihinde idareye yapılan şikayetin reddi üzerine 13.04.2015 tarihinde Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun süresinde olmadığı gerekçesine yer verilmiş ise de, düzeltici işlem kararının davacıya bildirilmesine ilişkin 12.03.2015 tarih ve 2268 sayılı yazıda, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca şikayet başvurusunda bulunabilecektir.” ifadesinin yer aldığı görülmektedir.

Yukarıda yer verildiği üzere Anayasanın 40. maddesi uyarınca devlet işlemlerinde ilgililerine başvurulacak kanun yolları ile mercini ve süresini göstermek zorunda olduğundan ve davaya konu olayda, davacı, idarenin hatalı yönlendirmesi üzerine davalı idareye doğrudan itirazen şikâyet başvurusunda bulunmak yerine, ihaleyi yapan idareye şikâyet yoluna başvurduktan sonra davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunduğundan yasal süreyi kaçırdığı açıktır.

Bu durumda davalı idarenin kusurlu bilgilendirmesi nedeniyle davacının şikayet başvurusunda bulunduktan sonra itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ve gecikmenin bundan kaynaklandığı dikkate alındığında, bu başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyet ilkelerine uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…