Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: STANDART FORMA UYGUN BELGE SUNULMADIĞI TAKDİRDE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UY. II-112

“Yapılan tespitler çerçevesinde; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi İş Ortaklığının pilot ortağı A… A.Ş. tarafından sunulan ortaklık tespit belgesinde anılan pilot ortağın 28.05.2019 tarihinde O.Ş. …’nin %100 payını elde ederek hakim ortağı olduğunun beyan edildiği, söz konusu belgenin “Hakim Ortağa İlişkin Hakların Donması veya Hakimiyetin Hukuka Aykırı Biçimde Kullanılması Durumlarının Ortaya Çıkıp Çıkmadığı” ve “Şirketler Topluluğu İlişkisine İlişkin Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülüklerinin Usulüne Uygun Biçimde Yapılıp Yapılmadığı” başlıklı bölümlerinin ise boş bırakıldığı, anılan ortak tarafından sunulan Ticaret Sicili Gazeteleri ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi resmi internet sitesinde yapılan inceleme neticesinde, A… A.Ş. tarafından O.Ş. …nin %100 payının edinildiğine dair bir tescilin ilan edilmediğinin anlaşıldığı, dolayısıyla gerek Türk Ticaret Kanunu’nda gerekse ihale mevzuatında açıkça yer verilen tescil ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmediği, bunun yanı sıra “Hakim Ortağa İlişkin Hakların Donması veya Hakimiyetin Hukuka Aykırı Biçimde Kullanılması Durumlarının Ortaya Çıkıp Çıkmadığı” ve “Şirketler Topluluğu İlişkisine İlişkin Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülüklerinin Usulüne Uygun Biçimde Yapılıp Yapılmadığı” bölümlerini boş bırakılması nedeniyle (KİK.031.1/Y) standart formuna uygun belge sunulmadığı anlaşıldığından; söz konusu ortağın iş deneyiminin tevsikine ilişkin sunduğu belgelerin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiş olup bu itibarla yurtdışından elde edilen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılmasına ilişkin mevzuatta hüküm altına alınan koşulların gerçekleştirilmediği anlaşıldığından; anılan İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”