Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNUN İLGİLİ SATIRININ BOŞ BIRAKILMASI NEDENİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR NO : 2022/UY.II-1420

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Yeterlik Bilgileri Tablosu Standart Formu’nun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Yükümlülükler” sütunun “Kalite ve Standarda İlişkin Diğer Belgeler” satırında ihalede yeterlik kriteri olarak standarda ilişkin belge istenmesi durumunda belge ve standardın adı ile düzenleyen kurum/ kuruluş, belgenin tarihi, sayısı ve geçerlik tarihine ilişkin beyanda bulunulması gerektiği düzenlenmiştir.

Başvuru sahibi D… Altyapı Yol İnşaat Tic. Ltd. Şti.ye ait yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin yükümlülükler” sütunun “Kalite ve Standarda İlişkin Diğer Belgeler” satırında herhangi bir beyanda bulunulmadığı, ilgili satırın boş bırakıldığı tespit edilmiştir.

İhale işlem dosyası üzerinde gerçekleştirilen incelemede, uyuşmazlık konusu hususun esas itibariyle Teknik Şartname’de belirtilen “TS 2824 EN 1338 Nisan 2005” belgesinin ihaleye katılımda bir yeterlik kriteri olarak belirlenip belirlenmediği yönünde olduğu anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesi incelendiğinde, Teknik Şartname’de belirtilen malzemeler ile ilgili Türk Standartlarına uygun belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği görülmüştür.

Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde Türk Standardı ile ilgili olarak “TS 2824 EN 1338” belgesinin belirtildiği ve söz konusu belge ile ilgili düzenlemelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Yeterlik Bilgileri Tablosu Standart Formu’nun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Yükümlülükler”  sütunun “Kalite ve Standarda İlişkin Diğer Belgeler” satırında ihalede yeterlik kriteri olarak standarda ilişkin belge istenmesi durumunda, belge ve standardın adı ile düzenleyen kurum/ kuruluş, belgenin tarihi, sayısı ve geçerlik tarihine ilişkin beyanda bulunulması gerektiği açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Bu itibarla, başvuru sahibi istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Yükümlülükler” sütunun “Kalite ve Standarda İlişkin Diğer Belgeler” satırında herhangi bir beyanda bulunulmadığı, ilgili satırın boş bırakıldığı, söz konusu satırda herhangi bir beyanda bulunulmadığı anlaşıldığından, idarece anılan isteklinin bu gerekçe ile değerlendirilme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”