Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMADAN ALINACAK ÜRÜNLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UM.II-1068

İdari Şartname’nin 7’nci maddesi incelendiğinde, başvuru konusu ihaleye yönelik katalog vb. belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiğinin anlaşıldığı, bununla beraber hem İdari Şartname’de hem de alınacak ürünlerin teknik özelliklerinin düzenlendiği Teknik Şartname’de başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen hususların herhangi bir şekilde düzenlenmediği, (ürünlere ait olduğu belirtilen web sitesinin olmaması, sunulan belgelerin üretici firmasının belli olmadığı, üretici firma teknik dokümanının olmaması) bir başka ifadeyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen hususların kataloglarda yer alması gerektiğine yönelik herhangi bir yeterlik kriteri düzenlemesine yer verilmediği,

 

Ayrıca idare tarafından sunulan katalogların satıcı firma tarafından imzalanarak teslim edilmediği ileri sürülse de, hem şikayete cevabın ekinde yer alan raportör tutanağında hem de ihale işlem dosyasında yer alan belgelerde katalogların imzalı olduğunun görüldüğü, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bununla birlikte idare tarafından şikâyete verilen cevapta “Teknik Şartnamenin genel hususlar bölümündeki “sunulan donanım birimleri minimum teknik şartları sağlamalıdır.” maddesi gereği üretici firma teknik dokümanı olmadığından ürünlerin gerçek performans değerlerinin kontrolünün sağlanamadığı değerlendirildiğinden bahse konu itirazın reddine karar verilmiştir.” şeklinde bir değerlendirme yapıldığı görülse de, yapılacak değerlendirmenin sunulan kataloglar veya İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde yer alan “Gerektiği takdirde idare, ekonomik açıdan avantajlı olan isteklilerden teklif edilen kalemlere ilişkin numune isteyebilecektir.” düzenleme kapsamında başvuru sahibi istekli tarafından sunulacak numune üzerinden yapılabileceği, idare tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alındığında tereddüde düşüldüğünün anlaşıldığı, dolayısıyla idare tarafından anılan kısımlara yönelik olarak numune değerlendirmesi yapılarak ihale sürecinin sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”